Att anstränga sig lite extra för att locka till sig de bästa nyutexaminerade studenterna

Inch Magazine

Att anstränga sig lite extra för att locka till sig de bästa nyutexaminerade studenterna

1
min
2013

Företagen vet att de måste göra det lilla extra i dagens hårda konkurrens om de vill locka till sig de allra bästa studenterna.

Vid INEOS anläggningar i Belgien gör man verkligen något utöver det vanliga. Varje år stiger några av INEOS ingenjörer och HR-anställda tillsammans med en grupp andra företag ombord på ett specialtåg som stannar i alla större universitetsstäder i norra Belgien.

Vid varje station uppmuntras sistaårsstudenter vid de tekniska högskolorna att gå ombord på tåget för att möta och prata med potentiella arbetsgivare.

Det s.k. jobbtåget organiseras av ie-net, ett nätverk av före detta studenter från alla de stora tekniska fakulteterna i Belgien.

Nätverket organiserar lunch för alla företagsrepresentanter och studenterna, så det finns gott om tid att nätverka.

Tåget har nu rullat i tre år.

Det har varit lönsamt för INEOS att åka med, i synnerhet för att öka elevernas medvetenhet om INEOS som en viktig arbetsgivare i den belgiska kemiindustrin.

”Under de senaste två åren har mer än 300 duktiga nyutexaminerade ingenjörer påbörjat sin karriär på INEOS tack vare detta tåg”, säger Katrien Poppe, personalchef och kommunikatör.

More from INCH Magazine
good-chem-banner.jpg

Bra kemi

Världen står inför en ständigt växande utmaning. Hur möter den kraven från en snabbt växande befolkning – senast beräknad till 7 miljarder – med begränsade resurser, på ett sätt som inte hotar planeten? En sektor som har ett svar och som gör mer än allmänheten förstår för att möta utmaningen, är den globala kemiindustrin. Runt om i världen jobbar kemiindustrin för att hitta lösningar på manga av de frågor som en ökande befolkning utgör för samhället. Detta arbete har sedan det första historiska världstoppmötet i Rio de Janeiro 1992 lett till att jordbrukare börjat använda hållbara metoder och att fler och fler människor får tillgång till renare och säkrare dricksvatten. Arbetet har även lett till medicinska genombrott, förändrat hur energi används och bidragit till att minska växthuseffekten. Och arbetet är långt ifrån färdigt. Förra året sammanfattade kemiindustrin, som direkt sysselsätter mer än sju miljoner människor världen över, vad som har åstadkommits under de senaste 20 åren sedan den första FN-konferensen om miljö och utveckling, och blickade framåt mot hur man tillsammans skulle kunna ta itu med de utmaningar som har uppstått sedan dess. Vid Rio +20-konferensen deltog representanter från 196 länder. Steve Elliott, VD för den brittiska branschorganisationen Chemical Industries Association, sade att kemiindustrin har varit föregångare inom den nya gröna ekonomin. ”Kemiföretagen är en förutsättning för grön teknik och den gröna ekonomin”, uttryckte han. Elliott sade även att han hoppades att Rio +20 skulle visa världen hur branschen och dess aktörer hade samarbetat för att göra det möjligt för människor, planeten och företag att blomstra. En del av dessa framsteg har belysts i en rapport publicerad av ICCA (International Council of Chemical Associations), kemiindustrins globala språkrör. ICCA’s ordförande Andrew Liveris sade vid en paneldebatt att de framsteg som gjorts var resultatet av innovativa idéer, teknik och processer som möjliggjorts genom kemi. ”Kemiindustrin världen över förverkligar de lösningar vi behöver för att möta de globala utmaningarna”, sade han. I sin rapport konstaterar ICCA att den gröna ekonomin kräver innovativa lösningar från alla sektorer – en åsikt som delas av FN’s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”I dessa tider av åtstramning och ekonomisk osäkerhet är det inte tillräckligt med endast offentliga insatser”, sade han. ”Alla måste vara delaktiga och arbeta tillsammans – investerare, verkställande direktörer, regeringar, det civila samhället, tekniska experter och praktiker”. Carlos Fadigas, VD för det brasilianska kemiföretaget Braskem, deltog också i ICCA’s paneldebatt på toppmötet. Han sade att effektiv användning av naturresurserna är det mest avgörande. ”Vi måste fokusera på hållbar konsumtion och produktion; varor och tjänster måste produceras på ett effektivt sätt och konsumeras på ett annat sätt än nu”, sade han. ”För att uppnå detta är det viktigt att varje företag har hållbarhet som en viktig drivkraft i sin affärsstrategi. Fler och fler kemiföretag gör detta”. ICCA framförde att man hoppades att Rio +20 skulle leda till att regeringar skapar rätt miljö för att göra det möjligt för kemiföretag att snabbt hitta ännu fler innovativa lösningar till världens föränderliga behov. ”Innovativa, effektiva lösningar krävs för att nå hållbar utveckling”, sade man. ”Den globala kemiindustrin kommer att spela en mycket viktig roll i övergången till visionen om en grön ekonomi enligt Rio +20”. ICCA fortsätter också att uppmuntra utvecklingsländerna att ansvarsfullt använda och hantera de mer än 2 000 kemikalier som finns på marknaden. Detta gör man genom seminarier som har hållits i bland annat i Mellanöstern, Afrika och Asien av ledande kemiföretag som gärna lär ut de bästa metoderna. ”Att främja säker hantering och användning av kemiska produkter är ett gemensamt ansvar för tillverkare, regeringar och alla som säljer eller använder kemiska produkter”, sade man. Efter Rio+20 publicerade European Chemical Industry Council (CEFIC) sin första hållbarhetsrapport, i syfte att öka allmänhetens kunskap om de fördelar som branschen bidrar med till samhället. ”Detta är en stor utmaning”, sade Tom Crotty som också är ledamot i CEFIC’s styrelse och verkställande utskott. Organisationen som har sitt huvudkontor i Bryssel säger att deras undersökningar och externa forskning visar att den allmänna opinionen om kemiindustrin varierar från land till land. Rapporten, som belyser exempel på innovativa produkter och initiativ och banbrytande framsteg, syftar till att förbättra allmänhetens generellt negative uppfattning om kemiindustrin. ”Kemiindustrin kan vara bättre rustad än någon annan sektor att ta sig an de utmaningar som hållbar utveckling medför, eftersom det nästan inte finns några produkter, tjänster eller mänskliga aktiviteter som inte är beroende av kemi på något sätt”. I rapporten betonar CEFIC vikten av öppen kommunikation. ”Branschsamarbete är nödvändigt, men det är lika viktigt att samarbeta med myndigheter, leverantörer, akademiska institutioner och forskningsinstitut”, sade Giorgoi Squinzi, CEFIC’s ordförande.

7 min read
ineos-capital-banner.jpg

INEOS Capital

Hållbarhet är en röd tråd i INEOS verksamhet världen över. Men hur fungerar företagets strategi för detta mycket omtalade ämne? Tom Crotty träffade Jim Dawson för att ta reda på detta. Dawson är Non executive director vid INEOS, ordförande i INEOS Technologies, Oxide and Bio och har stor erfarenhet av den petrokemiska industrin. video Tom: Många företag har investerat i en särskild avdelning för hållbarhet, men inte INEOS. Anser INEOS inte att hållbarhet är tillräckligt viktig för att ha en egen avdelning? Jim: Tvärtom. Hållbarhet är viktigt för INEOS. Det ingår som ett led i alla våra verksamheter. Vi är inte den typ av företag som har ett stort huvudkontor för hållbarhet. Vi förväntar oss att alla koncernföretag och alla anställda efterlever detta tillvägagångssätt som en del av det dagliga arbetet. Jag har varit med ett tag och minns när oljepriset för ungefär 40 år sen var 2 dollar (ungefär 10 dollar i dagens penningvärde) och energin var billig. De senaste åren har oljan kostat omkring 110 dollar och därför är pressen nu stor när det gäller att effektivisera energiförbrukningen och producera produkter som sparar energi; ett bra exempel på detta är hur vi förbättrar driften och effektiviteten i våra anläggningar. Vi investerar i bättre värmeväxlare. Vi förbättrar vår tillförlitlighet och minskar förbränningen. Vi förbättrar våra ugnar för att öka effektiviteten. Detta gör att vår energiförbrukning minskar avsevärt. De produkter vi producerar innebär också betydande fördelar för samhället, som t.ex. expanderad polystyren. Vi har en speciell version som kallas EPS Silver som används som isoleringsmaterial i byggnader. Det är en speciell form av EPS som kan förbättra energieffektiviteten med 20 % jämfört med vanlig EPS. Detta är bara ett exempel på produkter som är bra för en hållbar utveckling. För varje kilo kol som släpps ut vid tillverkningen av kemiska produkter sparas två kilo vid deras användning. Tom: INEOS talar ofta om vikten av att vara en god granne. Varför är det så viktigt för företagets bärkraftighet? Jim: Det är viktigt på många sätt. Vi måste ha ett bra samarbete med de samhällen där vi bedriver vår verksamhet och även ha medborgarnas förtroende. En anledning är naturligtvis att vi har många anställda vid våra anläggningar och de bor i de närliggande samhällena. Det är mycket viktigt att vara tydlig med vad som händer på våra anläggningar. Ett bra exempel är säkerhet och miljön. Båda är mycket viktiga för oss. Om vi lyckas med det vet medborgarna att vi gör det rätta. Företagsledningen tar säkerhets-, hälso- och miljöskyddsarbetet på största allvar. Vi har 15 affärsområden och vi har styrelsemöten varje månad eller varannan månad. I början av varje möte behandlar vi personlig säkerhet, processäkerhet och miljöpåverkan. Jag är stolt over att kunna säga att förra året var ett av de bästa i INEOS historia när det gäller personlig säkerhet och miljöpåverkan, så jag tror att vi gör bra saker för samhället och för oss själva genom att jobba med detta. Vi har också möten öppna för allmänheten på många anläggningar så att människor vet precis vad som händer i den närliggande anläggningen. Tom: En annan viktig aspekt av hållbarhet är att locka till sig och behålla rätt personer. Hur investerar INEOS för att utbilda och utveckla bästa möjliga arbetsstyrka? Jim: Vår bransch är tekniskt krävande och det finns gott om konkurrens så vi måste se till att attrahera och behålla rätt människor på alla nivåer i organisationen. Det kan vara lärlingsutbildningar där vi försöker förbättra verksamheten vid våra anläggningar och ge möjligheter till ytterligare utveckling. Det kan också vara program för nyutexaminerade där vi försöker att ge dem en annan utbildning så att de kan bredda sin karriär, få möjligheter i olika koncernföretag och arbeta sig upp i koncernen. Vi samarbetar därför mycket med olika institutioner, skolor, högskolor och universitet för att försöka identifiera och locka till oss de bästa medarbetarna som en dag kommer att vara chefer i våra företag. Tom: Vi har pratat mycket om företagskultur. Företagskulturen inom INEOS verkar uppmuntra entreprenörsanda. Varför? Jim: INEOS har sin egen stil. Den är fokuserad. Den fokuserar på vinst. Den fokuserar på säkerhet och entreprenörsanda med en ‘can do’-attityd. Vi behöver det eftersom kemiindustrin är komplex och konkurrensen är hård. Kemikalier används i transportsektorn, inom medicin, kommunikation, i byggnader och på en rad viktiga marknader och vi behöver entreprenörsanda för att göra så bra resultat som möjligt. Det finns ett antal goda exempel. Förpackningar för flytande livsmedel är viktiga för oss alla. Vi kan göra de centrala väggarna 35 % tunnare genom att använda en annan katalysator i den polyeten som bildar dem. Vi gör också enkla saker som att använda en annan typ av polyeten med hög densitet för att minska flaskkork ens vikt. Det är en trivial sak men när man tänker på de miljarder fl askor som produceras gör små saker som dessa stor skillnad. Ett annat exempel på entreprenörstänkande är våra biobränslen. Vi har utvecklat en process som omvandlar organiskt avfall (t.ex. fast hushållsavfall) till bioetanol. Avfallet förgasas till syntesgas, dvs. kolmonoxid och vätgas, som sedan reagerar med mikroorganismer som omvandlar avfallet till etanol. Vi har byggt en kommersiell anläggning som har en kapacitet på 30 miljoner liter i Florida. Den är den första I sitt slag i världen och den är mekaniskt färdigställd. Tekniken är ny så vi har gått igenom en ganska tidskrävande process för att ta anläggningen i drift. Det tar tid att optimera en process där fasta ämnen hanteras i startfasen och vätskor i mittenfasen. Nu producerar vi bioetanol i kommersiell skala som bidrar till landets bränsleförråd. Och det är verkligen ett exempel på hållbar utveckling. (INEOS tillkännagav produktion i kommersiell skala från denna anläggning den 31 juli 2013) Tom: Varför är det så viktigt att vårt företag skapar och utvecklar denna typ av nya produkter? Jim: Det är helt enkelt så kemiindustrin fungerar. Det är viktigt att vi tar fram nya produkter som världen behöver. Ibland är dessa produkter vanliga. Klor är till exempel en produkt som har funnits i ett antal årtionden, men det klor vi producerar i Storbritannien används för att rena 98% av landets vattenförsörjning. Det är en siffra vi kan vara stolta över. Vi har också utvecklat en bio-klor membranprocess för att ta bort kvicksilver och förbättra effektiviteten i produktionen av detta klor med ca 30 %. Ett annat exempel är syntetiska motoroljor. Bilmotorer blir alltmer komplexa och effektiva och därför behöver de högkvalitativa motoroljor för att driva dem. Vi tillverkar syntetiska oljor som hjälper till att smörja cylindertopparna. Vi använder även liknande teknik i kompressoraggregat och i växellådor; ett bra exempel på detta är en speciell form av smörjmedel som vi har utvecklat för vindkraftverk; om du har satt upp ett vindkraftverk vill du inte klättra upp och ner varje vecka för att utföra smörjningsarbeten. Det är därför vi har utvecklat tåliga produkter som varar länge, är bra smörjmedel som minskar friktionen och som är perfekta för att förlänga livslängden för vindkraftverk runt om i världen. Vi producerar också akrylnitril som används vid tillverkningen av kolfiber. Kolfiber är lätt och tåligt och det är inte bara till för golfklubbor. I transportsektorn kan våra produkter göra stor skillnad; om du använder kolfiber i flygplan kan du minska bränsleförbrukningen med ca 30 %. Vi på INEOS känner att vi tillverkar produkter som gör verklig skillnad.

20 min read
driving-change-banner.jpg

Driver utvecklingen

INEOS är en ledande innovationskraft. Det är lätt att lista ut vilket företag som ligger bakom ett projekt som kan ändra vårt sätt att tänka på kemikalier, energi och avfall.  INEOS håller efter 20 års forskning på att fullända en teknik som förvandlar hushållsavfall till förnybar energi och avancerat biobränsle. Till skillnad från vissa biobränslen som kräver majs, sockerrör och vegetabiliska oljor konkurrerar INEOS teknik inte med livsmedelsgrödor för mark eller resurser. ”Den avleder inte bara avfall som annars skulle ha gått till tippen utan den tar bort kopplingen mellan livsmedelsproduktion och bioetanol”, berättar Peter Williams VD för INEOS Bio. ”Det är viktigt att återvinna och att minska mängden avfall, men det kommer alltid att finnas avfall som måste hanteras. Återvinn och återanvänd vad du kan som en del av den befintliga infrastrukturen och i stället för att skicka resten till deponering i framtiden kan det skickas till ett bioraffinaderi som bygger på INEOS teknik”. Bara i USA genereras uppskattningsvis ca 260 miljoner ton hushållsavfall varje år. Det blir svårare att få tillstånd för nya deponier och många befintliga anläggningar är nästan fulla. ”Flera stater skickar faktiskt sina sopor över statsgränserna”, säger Kelly Russell, analytiker inom Regulatory Affairs vid INEOS Bio. INEOS patenterade teknik gör det möjligt att bryta gamla mönster. INEOS Bio har investerat flera miljoner dollar i byggnationen av det banbrytande bioenergicentret i Indian River County på platsen för en f.d. grapejuicefabrik i närheten av Vero Beach i Florida. Som det ser ut nu kommer det att bli den första kommersiella anläggningen i världen med INEOS Bios teknik som kan omvandla många olika sorters avfall till bioetanol. Men det är inte allt. Centret producerar redan el för att driva anläggningen - och för upp till 1400 bostäder i området. ”Produktion av förnybar energi är en av de riktigt stora fördelarna med vår teknik”, säger Peter. När anläggningen är i full drift kommer den årligen att producera 30 miljoner liter avancerade biobränslen som används för blandning med bensin. 30 miljoner liter är tillräckligt för att köra 150 000 medelstora familjebilar 2 000 mil per år, under förutsättning att bensinen innehåller 10 % etanol. Den amerikanska jordbruksministern Tom Vilsack är ‘mycket positiv’ till INEOS anläggning. Han sa till reportern Laura Ruane på USA Today att INEOS är ett företag att hålla ögonen på. USA är i en stark position att leda världen, eftersom man är i desperat behov av att minska beroendet av fossila bränslen och utländsk olja; INEOS hjälper till att hitta lösningar. INEOS bioetanol förväntas underlätta tillväxten i användningen av biobränslen i bade USA och Europa och samtidigt erbjuda en ny och bättre lösning för att hantera avfall. I USA måste oljeföretagen enligt lag (den s.k. Renewable Fuel Standard) köpa och blanda en viss mängd biobränslen. ”Med denna teknik hoppas vi kunna hjälpa regeringar att uppfylla sina mål i ett antal politiska frågor: minska mängden avfall som deponeras, öka tillgången till förnybara bränslen och förnybar energi; minska koldioxidutsläppen samt förbättra energiförsörjningssäkerheten”, säger Peter. I USA har man blandat etanol med bensin sedan slutet av 1970-talet men nästan all etanol kommer för närvarande från majs. Det innebär att om det är dåligt väder, som det var förra sommaren när mellanvästern drabbades av svår torka, minskar tillgången på traditionell bioetanol och priset ökar. INEOS bioetanol kommer inte att vara beroende av vädret. Detta är dock bara början på INEOS satsning på biobränslen. Företaget vill snabbt introducera den innovativa tekniken runt om i världen för att hjälpa samhällen att hantera sitt eget avfall. ”Denna teknik kommer att förändra hur människor tänker om kemikalier, energi och avfall”, säger Peter. ”Vår expertis inom licensiering av teknologi menar att vi kan göra tekniken tillgängligt runt om i världen där det finns avfallsproblem. Samtidigt hjälper vi till att möta klimatmålen”. Sammanlagt finns det potential för flera hundra bioraffinaderier. ”INEOS kan inte på egen hand bygga tillräckligt många anläggningar”, säger han. ”Vi är intresserade av att arbeta med lokala samhällen och regeringar för att tillgodose deras behov.” Länder som har problem med avfall bör vara intresserade av vad som händer i Florida. Och det verkar som många är intresserade. Anläggningen i Florida utvecklingsanläggning och det kommer till en början att skapa bränsle och el endast från trädgårdsavfall. Bioenergicentret är också en forsknings- och utvecklingsanläggning och det kommer att fungera som en referenspunkt för andra länder som väljer att licensera INEOS bioetanolteknik. ”Anläggningen är i slutet av inkörningsfasen och snart redo att tas i drift, men den har redan bidragit med viktig kunskap för våra planer på en bredare kommersialisering”, säger han. ”Den har hjälpt oss att testa och validera resultat från laboratorie- och pilotförsök i en mycket större skala och har bidragit avsevärt till vår kunskap och förståelse, vilket kommer att ge oss möjlighet att expandera vår teknik”. Han uttrycker att flera viktiga innovationer hade gjorts vid anläggningen tack vare dess storlek och möjligheter. ”Dessa upptäckter hade inte kunnat göras enbart med utrustning i laboratorieskala och genom pilotförsök”, avslutar han.  Hur det funderar Det tar ca sju minuter att omvandla ett ton avfall till bränsle som kan blandas med bensin. Jordbruks- och trädgårdsavfall blandas med syre för att producera het syntesgas. Gasen, som består av vätgas och kolmonoxid, kyls sedan, renas och ges som näring till naturligt förekommande bakterier. Bakterierna omvandlar gasen till cellulosaetanol som sedan renas för att användas som bränsle. Överflödig gas, som inte omvandlas till etanol, hamnar i en panna för restgas som producerar ånga. Värme från förgasningsprocessen förvandlas också till ånga. Båda används sedan för att producera el för att driva anläggningen och upp till 1 400 hushåll och företag i närområdet. ”Vi hoppas kunna producera ungefär 90 000 liter bränsle per dag. Vår process är unik eftersom det handlar om en kontinuerlig process och inte om satser”, berättar anläggningschefen Dave King. ”Vanlig etanol från majsstärkelse är en satsprocess som tar flera dagar att jäsa till etanol”. Anläggningen i Vero Beach kommer att ha omkring 60 heltidsanställda. De flesta av dem bor i närområdet. ”Jobben ledde till att löneutbetalningarna i området ökade med mer än 4 miljoner dollar per år i ett område där arbetslösheten var 15 % när projektet inleddes”, säger Dave. När det gäller framtiden hoppas Dave att fler och fler biltillverkare kommer att bygga bilar som kan gå på mer än 10 % etanol. ”Det finns redan ”flex fuel” -fordon i USA som kan köras på alla typer av etanolblandning upp till 85 %”, säger han. Han uttrycker att alla konventionella fordon i USA kan köras på upp till 10% etanol och att så har varit fallet i många år. Detta kan jämföras med Brasilien där alla bilar kan köras på upp till 100% etanol och använda ‘flex-fuel’. ”Den brasilianska regeringen kan justera etanol-bensinblandningen baserat på utbud och efterfrågan, men brasiliansk etanol tillverkas av sockerrör och deras marknad är beroende av sockerrörsskörden och priset på socker”.

8 min read
safety-first-banner.jpg

Säkerhet framför allt för INEOS

Säkerheten är INEOS högsta prioritet. Företaget vet att det inte kommer att klara sig särskilt länge om man tar säkerheten för sina anställda och de som lever nära produktionsanläggningar för givet. INEOS koncernen använde i många år ett system man ärvt från ICI och man var mycket förtegen om sina resultat. Nu gör man saker på annat sätt. Företaget vill att det ska vara möjligt att jämföra dess utveckling med de bästa i världen. Världen kommer snart att kunna jämföra INEOS säkerhetsarbete med andra petrokemiska företag. Multinationella kemiska storföretag som Shell, Dow Chemical, BP och Exxon har i flera år rapporterat skador och sjukdomar på sina arbetsplats enligt de regler som fastställs av amerikanska Occupational Health and Safety Administration (OSHA), en federal myndighet som bildades 1970. INEOS, som växt genom sammanslagningar, använde i många år ett system för att registrera ”klassificerade skador” och sjukdomar som man hade ärvt från ICI. Nu har man beslutat sig för att koncernen ska rapportera i enlighet med OSHA’s riktlinjer, som andra företag. ”Även om OSHA-systemet är ett amerikanskt system är det globalt erkänt”, säger Stephen Yee, Business Safety Health and Environment Manager vid INEOS ChlorVinyls. ”Detta kommer att göra det lättare för oss att jämföra vårt säkerhetsarbete med företag som Exxon”, säger han. ”Vi kommer nu att kunna göra likvärdiga jämförelser”. INEOS-företagen i USA omfattas redan av OSHA’s föreskrifter och de två största anläggningarna vid INEOS Olefins & Polymers USA har redan belönats med OSHA Star and Merit-gradering enligt Voluntary Protection Program (VPP). Företag som kvalificerar sig för detta program måste ha ett effektivt hälso och säkerhetssystem som uppfyller stränga prestandabaserade kriterier. Kort sagt, de anses överträffa vad OSHA förväntar sig av dem. INEOS system har fungerat mycket bra och har gjort det möjligt för företaget att avsevärt förbättra säkerheten i sin verksamhet. Allt eftersom företaget har vuxit med åren såg INEOS ingen anledning att ändra systemet. Beslutet att nu ändra till OSHA’s riktlinjer för dokumentering är ett stort steg. ”OSHA är väldigt annorlunda”, säger Stephen. Enligt det gamla systemet skulle INEOS inte ha dokumenterat en händelse som en ”klassificerad skada”, om en anställd fick paracetamol av en företagsläkare till följd av en händelse på arbetsplatsen. OSHA förväntar sig däremot att detta dokumenteras i enlighet med deras riktlinjer. ”Säkerhet är vår högsta prioritet och genom att göra denna förändring kommer vi att fortsätta att övervaka och förbättra vår säkerhet, men företaget kommer att dokumentera händelser på ett något annorlunda sätt”, säger Stephen. För att göra övergången lättare, och för att personalen ska förstå att INEOS säkerhet inte har försämrats över en natt, har Stephen sammanställt en rapport för att visa INEOS resultat enligt OSHA’s riktlinjer sedan 2002. ”Vi ville ge personalen en indikation om hur siffrorna skulle ha sett ut i hela koncernen”, säger han. Sedan oktober har INEOS använt båda systemen för att säkerställa kontinuerlig förbättring. ”Genom att göra detta kan våra anställda fortfarande se hur vårt resultat skulle ha sett ut enligt det gamla systemet”, säger Stephen. Den här förändringen påverkar inte företagets efterlevnad av lagstiftningen och INEOS kommer att fortsätta att uppfylla gällande myndighetskrav. ”I varje land måste vi rätta oss efter den lokala lagstiftningen”, säger han. ”Där ändras inget”. De senaste fyra åren har INEOS säkerhetsstatistik förbättrats för varje år och 2012 skulle ha varit det bästa året hittills, om det inte hade varit för en process säkerhetsincident vid Lavéra i Frankrike i december, då fem brandmän utsattes för högre ljudnivåer än normalt. ”Eftersom de var sjukskrivna i mer än tre dagar räknades det som en klassificerad skada”, säger Stephen. Säkerheten är – och har alltid varit – INEOS högsta prioritet och INEOS är stolta över sin öppenhet och ärlighet om vad man gör, hur man gör det och vilken inverkan det har på personalen och de som bor och arbetar nära de 51 tillverkningsanläggningarna. ”Vi har alltid övervakat och rapporterat mer än vi var skyldiga att göra enligt lag”, sager Stephen, ”och denna. förankrade strategi kommer inte att förändras nu när vi har bytt till OSHA’s system.” Även om vissa vid företaget inte känner till OSHA är det många som vet hur det fungerar. ”OSHA kommer inte att vara helt nytt för många av våra anställda, eftersom INEOS under åren har förvärvat företag från koncerner där man använt detta system sedan tidigare.” sade Stephen. All personal som har ansvar för att avgöra om en händelse ska rapporteras enligt OSHA genomgick utbildning i september förra året och Stephen finns tillgänglig (tillsammans med ett team från det amerikanska företaget) om det skulle dyka upp några tveksamma fall. ”Detta ändrar inte vår syn på vikten av säkerhet i alla aspekter av vår verksamhet. Det är bara ett annat sätt att göra saker, men det är viktigt att vi gör övergången smidig och att vi fortsätter att fokusera på säkerheten”, säger Stephen.

7 min read
jims-a-leader-banner.jpg

Jim är ledande inom sitt område

INEOS ordförande Jim Ratcliffe har vunnit en utmärkelse för sitt enastående bidrag till den värld vi lever i. video Han fick priset Petrochemical Heritage Award vid 2013 års internationella petrokemiska konferens i San Antonio, Texas. Tidigare vinnare av detta livstidspris, som länge har ansetts som ett av de mest prestigefyllda i branschen, inkluderar några av de främsta pionjärerna från hela världen. Tom Tritton, VD och ordförande vid Chemical Heritage Foundation, sade att Jim var årets självklara vinnare på grund av INEOS snabba tillväxt och otroliga framgångar under de senaste 15 åren. ”Vetenskapsindustrin behöver folk som Jim”, säger han till INCH efter prisutdelningen. ”Han kombinerar förståelse för grundläggande vetenskap med mycket stor insikt i hur man omvandlar vetenskap till praktisk tillämpning. ”Han vet också hur man tar vältajmade risker som förvandlar idéer till verklighet”. Det är första gången som en britt någonsin har vunnit utmärkelsen I dess 17-åriga historia – ett faktum som Jim uppmärksammade. ”Jag var lite orolig för att ni hade sänkt ribban”, säger han med ett leende. Den f.d. kemiingenjören, som tog examen från Birminghams universitet 1974, menar att INEOS framgångar inte bara beror på en person. ”Jag är här på grund av vad INEOS har uppnått, men det är inte bara jag som har åstadkommit detta”, säger han. ”Vi är en tätt sammansvetsad grupp i INEOS så det har i stor utsträckning varit ett lagarbete för att ta oss hit”. INEOS arbetar på ett annat sätt än de flesta företag i samma storlek, säger han. ”Vi är mer som en federation av verksamheter”, säger han. ”Vi ger våra företag stor självständighet. Ledningen och verkställande direktörerna kan vara mycket självständiga och oberoende. Det är därför de som arbetar hos INEOS beter sig mer som ägare än anställda, hoppas jag, och det skapar förhoppningsvis en företagaranda som gör det möjligt att fatta smidiga och snabba beslut”. Han uttrycker att INEOS fokuserar mycket på fasta kostnader, användning av tillförlitlig utrustning, vinst och säkerhet. ”Alla i vår bransch pratar om säkerhet, men vi har omkring 10 eller 15 styrelsemöten per månad och den första punkten på varje agenda är säkerhet säger han”. I sitt tacktal och under den efterföljande frågestunden pratade Jim också om INEOS stolta historia, lågkonjunkturen 2008-2009 och hur INEOS klarade sig ur krisen och den snabba utvecklingen inom skiffergas som har förändrat USA:s tillverkningsindustri. Han pratade också om varför INEOS ogillar byråkrati – ‘det kväver företagen’ – och varför han tror att England, där INEOS tidigare hade sitt högkvarter, fortfarande har lågkonjunktur. ”Jag är helt övertygad om att ett lands ekonomi måste ha en stark tillverkningsindustri”, säger han. ”Den främsta orsaken till att Storbritannien inte tagit sig ur denna lågkonjunktur är att man i hög grad saknar en tillverkningsindustri”. Han berättar att det har varit ganska deprimerande att bevittna den kollapsande tillverkningsindustrin i Storbritannien där man för 15 år sedan var på samma nivå som Tyskland – ca 25 %. I dag utgörs bara omkring 10 % av den brittiska ekonomin av tillverkning, medan Tysklands fortfarande är 25 %. Detta inträffade eftersom den brittiska regeringen vid den tiden var mer intresserad av finansiella tjänster än tillverkning. ”De trodde att finansiella tjänster var framtiden”, säger han. Jim berättade för gästerna att tillverkningsindustrin måste ha unika säljargument (Unique selling points, USPs) för att lyckas, oavsett vilket land man är verksam i. ”Om man tittar på Storbritannien idag finns det inte manga USPs”, säger han. ”Det finns inte många anledningar för någon att välja att förlägga sin tillverkning till Storbritannien, annat än möjligen det engelska språket. Skatterna är relativt höga, fackföreningarna är svåra att samarbeta med, pensionerna är dyra och transport- och energikostnaderna är extremt höga”. Han säger att USA däremot har ett antal USPs. ”Här finns kvalificerad arbetskraft, fackföreningarna är samarbetsvilliga, pensionerna är rimliga och en ny USP är billig energi och billiga råmaterial”. Under frågestunden fick Jim en fråga om skiffergas, den billiga råvara som har gett nytt liv åt USA:s tillverkningsindustri, och om den amerikanska regeringen borde begränsa exporten av skiffergas för att skydda den amerikanska ekonomin. ”Jag kan förstå att det kanske begränsas i vissa områden men rent generellt tror jag att det runt om i världen skulle ses som en problemfylld åtgärd eftersom USA importerar mycket olja”. Som den 17:e mottagaren av Petrochemical Heritage Award ansluter sig Jim till en förnäm skara som inkluderar den f.d. ordföranden för Cain Chemical och grundaren av Texas Petrochemicals. ”Jims karriär visar hur en ”optimerare” hela tiden växer”, säger Tom Tritton. ”Han har lett INEOS till upprepade framgångar genom två stora lågkonjunkturer. Det är också tydligt att han tänker långsiktigt. Han har varit ordförande i INEOS sedan 1998 och i år har han sprungit maratonloppen i Paris, London och Genève på under fyra timmar. Att springa ett maratonlopp är en beundransvärd bedrift, tycker jag. Det visar engagemang och uthållighet trots motgångar och en vilja att ta sig an svåra uppgifter”. Chemical Heritage Foundation och Founders Club instiftade Petrochemical Heritage Award 1997 för att ge erkännande till inspirerande personer som har gjort enastående insatser för den petrokemiska industrin och främjat allmänhetens förståelse för den moderna vetenskapen, industrin och ekonomin. Vad betyder namnet? Har du någon gång funderat på var namnet INEOS kommer ifrån? Det var en fråga som Jim Ratcliffe fick efter att han accepterat sin utmärkelse i Texas. Två söner, två ordböcker och en tidsfrist för ett förvärv ledde till företagets unika namn när det bildades för 15 år sedan. Hans advokater sade till Jim på fredagen innan Jim skulle genomföra köpet att man behövde ha ett namn på företaget senast på måndag. På lördag morgon köpte Ratcliffe två ordböcker, en grekisk och en latinsk, och satte sig ner med sina två söner, som då var 10 och 12 år gamla. De tre arbete sedan fram ett namn. Till en kostnad av 20 dollar kom de fram till ett betydelsefullt ord. Det nya bolagets verksamhet hette tidigare INspec Ethylen Oxide and Specialities, så bokstäverna föll på plats. I ordböckerna hittade de tre ‘INEO‘ som är Latin för ‘påbörja’. ‘EOS’ är den grekiska morgongudinnan och ‘NEOS’ betyder ‘ny’ och ‘nyskapande’. Namnet valdes – ‘INEOS’ – för att representera början på något nytt och innovativt. Företaget har levt upp till sitt namn ända sedan dess.

26 min read
the-road-to-future-banner.jpg

Vägen till framtiden

Vissa säger att bakom varje framgångsrik man står en framstående kvinna. Den tyske byggingenjören Karl Benz hade säkert hållit med, om han hade levt i dag. Det var hans fru Berthas reklamtrick som 1888 gjorde världen uppmärksam på hans patenterade Motorwagen och såg till att företaget sålde sina första bilar. Den 5 augusti lånade hon hans bil, utan att säga något till honom, och gav sig iväg på en historisk resa från Mannheim i Tyskland med deras två äldsta barn. Det var första gången någon hade försökt att köra en bil en så lång sträcka. Folk tyckte att bilar var farliga och opålitliga och det var ingen som ville köpa dem. Bertha bestämde sig för att bevisa motsatsen. Hon ville att det inte skulle råda några tvivel. Bilen var framtiden. Hon gav sig iväg innan gryningen och strax efter skymningen kom hon till sin mammas hem i Pforzheim. Hon skickade ett telegram till Karl och informerade honom om de goda nyheterna. Dagen därpå tystade hon kritikerna ytterligare genom att även köra hem. Hon gav därefter sin man en lista på förslag till åtgärder för de mekaniska fel om uppstått under resan. Den 106 kilometer långa resan för 124 år sedan var starten på vår kärlekshistoria till bilen och den består än idag. För 124 år sedan handlade det om att övertyga en skeptisk allmänhet om att bilen var ett praktiskt färdmedel. Idag gäller det att hitta ett sätt att hålla de miljontals bilarna på vägarna och samtidigt minska deras inverkan på människor och vår planet. Och det är ett heltidsarbete. Tekniken utvecklas så snabbt att det är svårt att förutse i vilken riktning branschen kommer att gå. Kommer bilarna att drivas med vätgas, biobränslen, bränsleceller, solenergi, elektricitet, flytande kväve eller naturgas? Kommer de att vara byggda av plast, kolfiber eller aluminium? Det kommer inte att finnas bara en lösning, men utvecklingen går i samma riktning. Framtidens bilar behöver material och tekniker som kommer att göra dem lättare och säkrare för att minska bränsleförbrukningen och drastiskt minska utsläppen. Konventionella bilar har för närvarande en effektivitet på ca 15 %, så potentialen för förbättring med avancerad teknik är enorm. INEOS är redan djupt involverat i många av de framsteg som görs av biltillverkare för att göra bilar starkare, säkrare, lättare, sexigare och mer effektiva samtidigt som man också värnar om miljön. Plast är ett av de främsta råmaterialen som bidrar till utvecklingen. Kolfiber är också ett viktigt material, men det finns en mängd andra råvaror som INEOS producerar som används vid tillverkningen av däck, säkerhetsbälten, bromsvätska, frostskyddsmedel, luftfilter och syntetiska oljor. INEOS Olefins & Polymers producerar polyeten och polypropen med hög densitet och dessa utgör ryggraden I hela plastindustrin. Biltillverkarna gillar plast eftersom det kan formas till nästan vad som helst, men plast har även andra fördelar än mångsidighet. Det är dessutom otroligt starkt samtidigt som det är mycket lättare än stål, vilket gör det möjligt att bygga lättare och mer bränslesnåla bilar utan att tumma på säkerheten. De flesta av dagens bränsletankar i Europa och Amerika och uppskattningsvis 40 % i Asien är av plast i stället för stål eftersom de är lättare, kan återvinnas och inte rostar. Några av världens ledande producenter använder INEOS specialanpassade polymerer i tillverkningen. Användning av kolfiber är ett annat spännande område; INEOS Nitriles är i högsta grad delaktigt i sin egenskap av världens största producent av akrylnitril, den viktigaste beståndsdelen i kolfiber. Kolfiber är 50 % lättare än stål, men omkring fem gånger starkare. Utmaningen ligger i att hitta ett sätt att göra det mer prisvärt så att det kan massproduceras. INEOS menar att de potentiella fördelarna för miljön, med tanke på antalet bilar på vägarna runt om i världen i dag, är enorma. Om du tittar noga på el utrustningen i de flesta bilar märker du att alla ledningar är isolerade med PVC. Detta beror på att PVC är brandsäkert, något som kommer att bli ännu viktigare allt eftersom antalet elektroniska komponenter i bilarna ökar. ”PVC-kablar slits inte ut, till skillnad från gummi”, säger Dr Jason Leadbitter, Sustainability & Compliance Manager vid INEOS ChlorVinyls, Europas största PVC-tillverkare. Hans kollegor på INEOS Oligomers har ett nära samarbete med tillverkare av syntetiska oljor och tillsatser för att leverera vad kunderna vill ha. Avancerade syntetiska oljor bidrar till att minska slitaget på motorns komponenter, samtidigt som de bidrar till att förbättra effektiviteten i moderna motorer. ”Dagens krav på bättre bränsleekonomi har ökat bade konsumenternas och biltillverkarnas intresse för smörjmedel med låg viskositet”, säger Michel Sánchez, PAO Market Development Manager på INEOS Oligomers. ”Den trenden kommer att fortsätta med införandet av nya, specialanpassade viskositetsgrader”. Han berättar att INEOS Grupp IV basoljor, som kallas PAO, är mycket bra för att bibehålla motorns hållbarhet, prestanda och tillförlitlighet. INEOS Olefins & Polymers producerar också råvaror för butadien som används för att skapa syntetiskt gummi för däck. Det fina med butadien är att det fungerar lika bra oavsett väder och är mycket slittåligt jämfört med andra gummin. För närvarande finns det mer än 160 däcktillverkare i världen som varje år investerar mer än 1 miljard pund på forskning och utveckling för att göra bilarna mer effektiva och förbättra deras köregenskaper och bromssträckor. INEOS Phenol är inne på samma spår. Den fenol man producerar används till harts som i sin tur används till klibb lim I däck och mellanprodukter för tillverkningen av nylon för däckkord och andra tekniska termoplaster. INEOS Phenols engagemang går djupare än så. Fenol och aceton behövs för att göra polykarbonat, ett mycket formbart material som används i stor utsträckning för att göra soltak, sidorutor, bakljus, strålkastare och andra bildelar. Det som är bra med polykarbonat är att det kan formas i ett stycke, det är lätt och otroligt starkt, vilket ger bättre skydd om en olycka skulle inträffa. INEOS Phenol producerar också aceton som används i plexiglas, i akryl för färger och harts till bromsbelägg och luftfilter. Men den största frågan är nog: Hur kommer framtidens bilar att drivas? Alla biltillverkare, utan undantag, överväger alternativ till fossila bränslen och hur det kommer att påverka deras produkt. INEOS är involverat även på detta område. Företaget har byggt en anläggning i Florida som har utformats för att framställa 30 miljoner liter avancerat biobränsle från avfall varje år för dagens och morgondagens bilar. Deras kollegor vid INEOS ChlorVinyls har hjälpt till att skapa en ‘vätgasmotorväg’ genom Norge genom att tillhandahålla en ren form av vätgas. Vätet, som behövs för bränsleceller, är en biprodukt av INEOS klor-alkaliprocess vid anläggningen i Rafnes. ”Företaget tillhandahåller bränsle till en mängd tankstationer för vätgas som nu bildar en korridor från Stavanger till Oslo”, säger Jason. Kemiindustrins betydelse för bilindustrin ska inte underskattas. International Council of Chemical Associations sade nyligen att kemiska produkter för bilar minskar utsläppen av växthusgaser med 230 miljoner ton per år. I en rapport till toppmötet Rio +20 betonade man också hur metallocen katalysator teknik, licensierad av INEOS Technologies, har inneburit ett stort genombrott i plasttillverkningen. ”Metallocen polymerer gör även att modifierade plaster kan användas mer allmänt i olika applikationer I bilar i stället för stål”, sade ICCA. Oavsett vad som händer kommer bilindustrin även fortsättningsvis att vända sig till företag som INEOS för lösningar. Lyckligtvis har INEOS gott om lösningar. BRÄNSLETANKAR Bränsletankar av plast ersätter ståltankar eftersom de är lättare (lättare bilar ger förbättrad bränsleekonomi), de kan återvinnas och de rostar inte. INEOS Olefins & Polymers tillverkar polymerer med hög densitet för bränsletankar av plast. DÄCK För närvarande finns det mer än 160 däcktillverkare i världen som varje år investerar mer än 1 miljard pund på forskning och utveckling för att göra bilarna mer effektiva och förbättra deras köregenskaper och bromssträckor. INEOS Olefins & Polymers producerar material som används för att tillverka däck. Dessa hjälper till att förbättra prestandan och minskar slitaget. INEOS Phenol producerar fenolharts, som används för att tillverka klibb lim för däck, och alfametylstyren som används för att tillverka bättre och mer bränsleeffektiva däck. INREDNING Plast används i bilars inredning för att förbättra estetiken och säkerheten. INEOS Olefins & Polymers producerar polyeten och polypropen med hög densitet och dessa utgör ryggraden i hela plastindustrin. Fenol och aceton från INEOS behövs för att framställa polykarbonat som också används för att omforma bilars interiörer och exteriörer. INEOS Phenols fenol och aceton behövs för att framställa polykarbonat. BRÄNSLE Världen letar efter ett alternativ till traditionella fossila bränslen. INEOS Bios teknik producerar avancerade biobränslen (från avfall och inte från grödor) som kan blandas med bensin. Tekniken producerar också förnybar energi som kan användas för att ladda batterier. SYNTETISKA OLJOR Efterfrågan på bättre bränsleekonomi och motorer med bättre prestanda har lett till ökat intresse för motoroljor med låg viskositet. INEOS Oligomers förser tillverkare av syntetiska oljor och tillsatser med basoljor med hög prestanda som hjälper till att förbättra bilens totala effektivitet. ELEKTRONIK PVC används för att isolera kablar till elektriska komponenter i bilar eftersom det är brandsäkert och, till skillnad från gummi, inte slits ut. INEOS ChlorVinyls är Europas största PVC-tillverkare. KAROSSDELAR Kolfiber är 50 % lättare än stål, men omkring fem gånger starkare. Denna produkt används alltmer i bilar för att minska bilens vikt utan att göra avkall på säkerheten. INEOS Nitriles är världens största tillverkare av akrylnitril som är huvudbeståndsdelen I kolfiber. Utan akrylnitril skulle kolfiber inte existera.

14 min read
forward-thinking-banner.jpg

Vikten av att tänka långsiktigt

Företag som vill växa och vara bärkraftiga måste kunna rekrytera duktiga medarbetare, men när man står inför problem som åldrande arbetskraft och brist på kompetens blir det ännu viktigare. INEOS är akut medvetet om detta, precis som alla andra vetenskaps-, ingenjörs- och teknikföretag. Det är en av anledningarna till att man arbetar så hårt för att säkerställa att INEOS kan erbjuda givande arbeten: för att kunna locka till sig, och, än viktigare, utbilda och behålla, skickliga medarbetare. Företag som tänker långsiktigt gör just detta. De tänker på framtiden. De planerar. En viktig del av denna plan är att komma fram till exakt vilka som är rätt personer att leda företaget in i framtiden. Detta är viktigare än någonsin för kemiindustrin. En åldrande arbetskraft i kombination med kompetensbrist har omfattande inverkan på alla branscher, säger European Chemical Industry Council (CEFIC). För kemiindustrin, som behöver en stadig ström av kunniga, välutbildade och mycket disciplinerade och motiverade personer för att överleva på starkt konkurrensutsatta marknader runt om i världen, är detta en stor anledning till oro, eftersom färre och färre studenter ser vetenskap som en karriärmöjlighet. En del av problemet har att göra med den bild av vetenskap som förmedlas I skolorna och allmänhetens övervägande negativa uppfattningar om branschen. Tidigare i år publicerade CEFIC sin första rapport om hur kemiindustrin i Europa bör arbeta för att uppnå hållbarhet. Man menar att kemiindustrin måste göra mer för att förändra sitt anseende hos allmänheten och man menar att detta kan ske om branschen är mer öppen, är bättre på att kommunicera med studenter, regeringar och intressenter och offentligt förklarar hur dess produkter gör skillnad för samhället. ”Vårt mål är att göra kemi och vår bransch till ett ännu mer attraktivt yrkesval”, framför CEFIC. Man kan säga att INEOS har påbörjat detta arbete. Företaget vet att man måste förstärka sin offentliga profil globalt för att kunna locka till sig nästa generations forskare, ingenjörer, chefer och arbetstagare. Trots INEOS starka globala position finns det många som aldrig har hört talas om INEOS. För att åtgärda detta har INEOS lagt mycket tid på att skapa gedigna förbindelser med skolor, högskolor, universitet och lokala samhällen. Syftet är alltid detsamma: att inspirera och intressera de mest begåvade unga människorna att vilja arbeta för dem och att försäkra de lokala samhällena att företaget bryr sig om deras välbefinnande. ”Att bygga positiva relationer med våra lokala samhällen och att göra vårt företag till en mycket bra arbetsplats är klokt affärstänkande”, säger Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Communications Manager vid INEOS anläggning i Köln. ”Båda är nödvändiga för att garantera den långsiktiga framgången för vårt företag” Strategin fungerar. I USA och Europa, där INEOS har ett nära samarbete med skolor, universitet och organisationer, har man kunnat rekrytera exakt den typ av människor som man behöver. ”Vi har kort sagt lyckats etablera ett tillflöde av talangfulla människor”, berättade Sam Scheiner, personalchef vid Olefins & Polymer USA, för INCH Magazine. Mycket av det fina arbete som INEOS utför pågår i det tysta, bakom kulisserna. Dr Anne-Gret Iturriaga Abarzua talade nyligen vid en global vetenskapskonferens i Helsingfors, som anordnats av Globala Network of Science Academies för att belysa hur skolor och näringslivet måste förbereda morgondagens arbetskraft. INEOS, tillsammans med andra kemiföretag i Stenungsund, är också engagerade i Molekylverkstan, ett Science center i världsklass som hade 50 000 besökare förra året. Där uppmuntras barn att experimentera med olika plast- och kemiexperiment för att hjälpa dem att förstå hur världen egentligen fungerar. ”Molekylverkstan är en plattform för kemiindustrin”, säger Carita Johansson, Communications Officer på INEOS ChlorVinyls i Stenungsund. ”Vår målsättning är att öka medvetenheten om och intresset för vetenskap.” Dessutom samarbetar INEOS med Teknik College, det lokala tekniska gymnasiet i utformningen av kurserna så att de är relevanta för arbetslivet. ”Samarbetet mellan kemiindustrin och skolorna är viktigt eftersom chansen ökar att vi kan få duktiga barn och ungdomar att bli intresserade av oss, så att de kan bli framtida medarbetare med den kompetens vi behöver”, säger hon. INEOS största problem är annars det faktum att många utomstående inte känner till INEOS trots att man sysselsätter 15 000 personer och har 51 tillverkningsanläggningar i 11 länder. ”Med tanke på hur stort INEOS är har vi har inte lyckats förmedla INEOS historia som vi borde”, säger Jill Dolan, INEOS-koncernens personalchef. För att sprida budskapet deltog INEOS i år för första gången vid några av de främsta universitetens karriärmässor i USA och Europa. Det räcker inte att locka de allra bästa att börja jobba i företaget, säger Nathalie Crutzen, ordförande på Accenture i hållbar energi, HEC-Management School vid universitetet i Liège. Hon menar att företag behöver göra mer för att förbättra situationen för de anställda och för dem som bor och arbetar i närheten av kemiska anläggningar. ”Om vi vill nå det makroekonomiska målet om en hållbar utveckling måste företagen också förbättra de sociala aspekterna, såsom de anställdas välbefinnande och välståndet hos människor runt omkring företaget”, säger hon. Detta är ett område som är en del av INEOS dagliga arbete. ”Vi arbetar hårt för att se till att INEOS är en givande arbetsplats för vår personal eftersom vi vet att en välutbildad arbetsstyrka är avgörande för den långsiktiga hållbarheten i vårt företag”, säger Jill.

8 min read
material-gain-banner.jpg

Materiell vinst

Ingen vet riktigt vilken betydelse skiffergas skulle kunna ha för Europa, men kontinenten sitter på betydande reserver. Dessa kan kommas åt genom en process som kallas ‘fracking’. INEOS säger att detta är en möjlighet som EU inte har råd att säga nej till om man på allvar vill konkurrera med Amerika, där tillgången till skiffergas har reducerat energipriserna kraftigt och givit industrin ett uppsving som lett till att jobb och produktionsprocesser som tidigare förlagts till Kina nu kommer tillbaka till USA. Medan Europa tvekar håller USA redan på att skörda frukterna av skiffergasen i form av säkerhet och lägre energipriser samt konkurrenskraftiga råvaror som stödjer en stor del av landets produktionssektor. Kemiföretag från hela världen flockas nu i Houstonområdet för att bygga nya gas krackningsanläggningar, starta om gamla eller bygga ut befintliga anläggningar, så att de kan utnyttja de stora mängder av inhemsk naturgas som innehåller viktiga råvaror som används av den petrokemiska industrin för att framställa plast och lösningsmedel. American Chemical Council menar att skiffergas är något av det mest spännande som hänt när det gäller inhemska energikällor under de senaste 50 åren och att det ligger bakom USA:s industriella uppsving. Efter att i åratal ha tappat mark till växande ekonomier i Asien håller allt fler amerikanska företag nu på att flytta tillbaka sin tillverkning till USA. Vinden kan vara på väg att vända. PricewaterhouseCoopers kallar det som håller på att hända för ‘Återkomsten’. I Europa är situationen en annan. Här har man också tillgång till den banbrytande tekniken för att komma åt den naturgas som finns I alunskiffer, men möjligheten har ännu inte utnyttjats. Och ingen vet hur länge det kommer att dröja. I Frankrike, där man har investerat stora summor i kärnkraft, har man stött på motstånd mot skiffergasutvinning från kärnkraftsindustrin. I Tyskland, där man satsat sina pengar på stora vindkraftsparker, är motståndet stort bland lobbygrupperna för förnybar energi. Debatten fortsätter. INEOS har bestämt sig för att man inte kan vänta, och har ingått en överenskommelse med USA att frakta amerikanska råvaror till sina europeiska anläggningar. Detta för att bibehålla en konkurrenskraftig global olefin- och polymerverksamhet. Från och med 2015 kommer INEOS Olefins & Polymers i Norge att börja ta emot transporter av etan från USA; etan är en av de viktigaste ingredienserna vid tillverkningen av eten. ”Vi är ett globalt företag som levererar till kunder över hela världen, så råvaror till konkurrenskraftiga priser är avgörande för att vi ska kunna bibehålla verksamheten och jobben här i framtiden”, säger Magnar Bakke, platschef vid INEOS Olefins & Polymers i Norge. INEOS anser att möjligheten att importera upp till 800 000 ton etanråvara från USA varje år kompletterar företagets portfölj av råmaterialavtal för dess europeiska gas krackningsanläggningar. Detta kommer att stärka företagets position som etenproducent I Europa inom överskådlig framtid. Förhandlingarna om det amerikanska avtalet har tagit två år. INEOS kommer inte att tjäna ekonomiskt på avtalet förrän 2015, men när förtjänsterna väl kommer, kommer de att bli betydande. ”Vi skulle kunna börja ta emot etan redan nu, men systemet och infrastrukturen för att frakta hit det är inte ännu inte fullt utbyggd”, sager David Thompson, Procurement Director vid INEOS O & P i Europa. ”De måste bland annat bygga en exportterminal”. För inte så länge sedan var USA beroende av import av flytande naturgas. Nu är man på väg att bli en betydande exportör av gas. Detta har blivit ekonomiskt lönsamt på grund av horisontell borrning och stora framsteg inom hydraulisk spräckning av skiffersten. Olje- och gasföretag som fokuserar på prospektering och utvinning har upptäckt hur man pressar olja och gas ur berggrund som man tidigare ansåg vara för svårt och för dyrt att komma åt. De har kort sagt funnit en metod som gör det möjligt att spräcka långa och tunna lager av skiffer och annan sten genom att pumpa vatten, sand och kemikalier ner i marken under högt tryck för att tvinga ut gasen ur berggrunden. ”Tekniken är det stora genombrottet”, säger David. Problemet för USA är att de har så mycket gas att de inte vet vad de ska göra med den och till följd av detta har gaspriserna i USA rasat och dragit med sig råvarupriserna för etan. Ett sätt att stabilisera priserna är att hitta nya kunder. Och INEOS är en av dem. ”För tillfället används gasen i USA, men avtalet med oss innebär ett nytt sätt för USA att sälja etan som vanligtvis finns i rikliga mängder I ‘våt skiffergas’”, säger David. Det finns vissa amerikaner som anser att gasen ska stanna i USA. Dow Chemical, till exempel, befarar att okontrollerad export kommer att leda till att de inhemska priserna ökar igen och hota investeringarna i den amerikanska tillverkningsindustrin. ”Debatten pågår fortfarande”, säger David. Strax före jul fastställde INEOS sina 15-åriga avtal med de tre bolag som kommer att vara ansvariga för att borra efter, distribuera, omvandla etan till flytande form och frakta det från USA till INEOS anläggning i Rafnes i Norge. Etan kommer att ledas från skifferreserverna vid Marcellus i Appalacherna till Marcus Hook, Pennsylvania. Därifrån fraktas det med båt till Europa. Gasen kommer att lagras på plats i en ny etantank, som kommer att byggas intill INEOS befintliga lager av lokal etan och gasol. Priset kommer att avgöra vilket råmaterial INEOS använder, etan eller gasol, för att producera eten, en kemikalie som används i tusentals produkter som vi använder varje dag. Avtalet ger, kort sagt, INEOS stor flexibilitet. David säger att leveransavtalet med Range Resources Appalachia LLC också kommer att stärka INEOS konkurrensmässiga ställning som etenproducent i Europa för ‘överskådlig framtid’. Med tanke på att EU:s politik att minska koldioxidutsläppen förmodligen kommer att leda till stigande energipriser i Europa har detta aldrig varit så viktigt som nu. I en rapport till det brittiska överhusets EU-underkommitté har INEOS varnat för att stigande energikostnader hotar att undergräva möjligheten för tillverkare i EU att konkurrera på världsmarknaden. Kemiindustrin är särskilt i riskzonen, säger man, eftersom man förlitar sig mycket på fossila bränslen för att driva sina anläggningar. ”Vi är ytterst känsliga för svängningar i energipriserna”, säger Tom Crotty, INEOS koncernchef. ”Vi säljer våra produkter på hart konkurrensutsatta internationella marknader och kan inte vidarebefordra kostnaderna till våra kunder. Därför har vi inte råd att arbeta i länder som inte har konkurrenskraftiga energipriser.” INEOS menar att om Europa var seriösa när det gäller att minska koldioxidutsläppen måste kontinenten skydda energikrävande industrier från kraftiga prisökningar och arbeta för att skapa prisvärda energikällor med låga koldioxidutsläpp. ”Om man inte gör det kommer produktionen att tvingas lämna Europa för konkurrenskraftiga områden, vilket kommer att innebära förlorade arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter”, säger han. Att minska koldioxidutsläppen får inte innebära avindustrialisering, säger Tom. ”Målet måste vara att ansluta industrierna till den gröna energin, inte att tvinga bort dem”, tillägger han. Han menar att energiintensiva industrier inte är industrier på nedgång som står i vägen för miljöförbättringar. ”De är faktiskt en viktig källa till råmaterial och innovationer som krävs för att den gröna ekonomin ska bli verklighet”, säger han. För varje ton koldioxid som används i kemiindustrin sparar man uppskattningsvis mer än två ton på de produkter som framställs, t.ex. katalysatorer, isolering, komponenter till vindkraftverk och solceller. INEOS menar att Tyskland och Frankrike har genomfört åtgärder som ger industrin förtroende att investera och växa. Tyskland ger betydande energiskatteavdrag, medan Frankrike underlättar tecknande av långsiktiga energiavtal. ”Storbritannien riskerar att hamna på efterkälken”, säger Andrew Mackenzie på INEOS ChlorVinyls. ”De brittiska elpriserna är höga jämfört med andra europeiska länder och våra gaspriser är mycket högre än i länder utanför Europa”. ”Den internationella klyftan när det gäller konkurrenskraft kommer att öka dramatiskt under det kommande årtiondet på grund av att regeringens politik leder till ökande energipriser”. Han menar att skiffergas, som allmänt betraktas som den viktigaste länken till framtida förnybar energy på grund av sina låga koldioxidutsläpp, var en värdefull resurs som skulle förbättra Storbritanniens energisäkerhet och innebära att landet fick mer konkurrenskraftiga energipriser. Provborrningar efter skiffergas i Storbritannien, som tros ha reserver på nästan 6 miljarder kubikmeter enbart i de nordvästra delarna av landet, har nu återupptagits i Lancashire efter inledande larmrapporter i maj 2011. Och det är goda nyheter för INEOS. ”För att vara framgångsrika i Storbritannien måste vi ha tillgång till energi och råmaterial till konkurrenskraftiga priser”, säger han. ”Att ha tillgång till mer konkurrenskraftigt prissatta råvaror och energi skulle innebära ett stort lyft för den brittiska petrokemiska industrin och hjälpa den att konkurrera på en global marknad.” I USA är gas nu fem gånger billigare än I Storbritannien, tack vare den rikliga tillgången till skiffergas. ”Liknande gaspriser i Storbritannien skulle minska kostnaderna för klortillverkningen med 50 miljoner pund per år vid vår anläggning I Runcorn, som för närvarande använder lika mycket el som Liverpool”, säger Andrew. Provborrning efter skiffergas stoppades i Storbritannien av koalitionsregeringen efter att Cuadrilla Resources Ltd orsakade ett mindre jordskalv i närheten av Blackpool. En efterföljande undersökning av tre framstående geologer försäkrade regeringen att fracking är säkert. ”Det hela uppförstorades i media”, säger Tom. ”Den så kallade jordbävningen var lindrigare än de skalv som inträffar varje dag på grund av förskjutningar i gamla gruvor.” ”Geologernas rapport visade att det inte var några problem, men att man måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det inte händer igen.” INEOS är angeläget om att göra affärer med Cuadrilla. ”De planerar att använda gasen som bränsle men hur lätt det är beror på vad gasen innehåller”, säger Tom. Innan naturgas kan säljas kommersiellt måste vissa komponenter i blandningen, s.k. fraktioner, extraheras. Dessa inkluderar kolväten som etan, propan och butan, som är värdefulla som råmaterial i kemiindustrin. ”Cuadrilla känner inte till gasens sammansättning än eftersom de måste få upp den ur marken först, men vi kan hjälpa dem att extrahera dessa gaser om det behövs”, säger Tom. ”Vi kan ta bort dessa gaser och framställa kemikalier med dem som kan användas för att tillverka värdefulla produkter som kan användas och återanvändas”, säger han. ”Vi anser att inget ska gå till spillo”. Avfall är en av INEOS största fasor. ”Etan är det mest värdefulla kemiska råmaterialet i världen eftersom man kan framställa saker av det, men det mesta förbränns eftersom det inte extraheras ur gas flödet”, sade han.  INEOS äger för närvarande två av de fyra gas krackningsanläggningarna i Europa. En finns i Norge och den andra ligger i Grangemouth i Skottland. För ungefär 30 år sedan byggdes krackningsanläggningen i Grangemouth för att drivas med ren etan från oljeplattformarna i Nordsjön. Under de senaste 15 åren har dock mängden etan, som är en lätt gas, minskat och ersatts av tyngre gaser som innehåller mycket mer kol. ”Kolet slammar igen etankrackningsanläggningen, vilket innebär att man måste stänga hela anläggningen för att göra rent den, vilket i sin tur innebär att anläggningen är mycket ineffektiv”, säger Tom Crotty. INEOS har nyligen investerat flera miljoner i sin krackningsanläggning i Grangemouth så att den kan klara av ‘blötare’ och tyngre råmaterial. I dagsläget kan Grangemouth inte utnyttja det etan som har destillerats från billig skiffergas från USA utan omfattande investeringar i anläggningen. Studier pågår för att undersöka möjligheterna vid anläggningen. ”Vi skulle behöva bygga en ny brygga, mottagningsfaciliteter och lagringstankar”, säger Tom. ”I Norge har vi redan det mesta och vi kommer att investera i fler anläggningar så att vi kan ta emot mer gas i framtiden.”

14 min read
independent-view-banner.jpg

En Oberoende Ståndpunkt

Professor Peter Styles var en av tre experter som 2011 fick i uppdrag av den brittiska regeringen att skriva en oberoende rapport efter att fracking hade orsakat två skalv i norra England. Här förklarar han varför Storbritanniens framtid beror på hur stora reserver av skiffergas som finns djupt under marken. Storbritanniens räddning skulle kunna komma från skiffergas som varit begravd i berggrunden i 300 miljoner år. Professor Peter Styles anser att Storbritanniens stora reserver av skiffergas måste utnyttjas för att Storbritannien ska kunna säkra sina långsiktiga energibehov. ”Detta är mycket viktigt”, säger han. ”Jag tror inte folk inser hur sårbara vi är i Storbritannien. För närvarande används gas till 70 % av hushållens uppvärmning och matlagning och vi importerar hälften av denna gas”. ”En del av det kommer från Norge, och det är inga problem. Men mycket av det kommer från Sibirien som inte direkt har varit den säkraste källan genom åren”. I januari 2009 ledde en tvist om naturgaspriserna mellan Ukraina och Ryssland om naturgaspriserna till att leveranserna till ett antal europeiska länder skars av helt. ”Vi hade bara två dagars reserver kvar”, säger han. ”När sådant inträffar stängs anläggningar som INEOS ChlorVinyls i Runcorn, som är den tredje största användaren av gas i Storbritannien, för att skydda hushållens tillgång”. Han säger att i normala fall så har Storbritannien bara kapacitet för att lagra 12 dagars konsumtion av gas. ”Frankrike har 120 dagars kapacitet och Tyskland har 150, men vi har 12”. Och situationen kommer att förvärras. 2015 kommer Storbritannien att ha stängt sex koleldade kraftverk på grund av EU-bestämmelser. ”Därigenom kommer ungefär åtta till nio Gigawatt elektricitet att försvinna från systemet”, säger han. ”Detta innebär en energiförlust på 15 % eller en sjundedel. Vi säger i princip att vi kan klara oss utan ström en dag i veckan. Hur ska vi ersätta det? Inte med vindkraftverk, tyvärr, eftersom människor ogärna vill ha dem i närheten av sina hus”. Professor Styles säger att den brittiska allmänheten måste vara medveten om konsekvenserna av sina handlingar om de säger nej till skiffergasutvinning, utvecklingen av vindkraftverk eller vägrat att tillåta företag att bygga anläggningar för att lagra gas i Storbritannien, något som inträffade i Byley, Cheshire, England 2001. ”Deras attityd är ofta: ‘Jag vet ingenting om det, men jag vet att jag inte vill ha det”, säger han. ”Det är OK. Om folk säger att de inte vill ha det kan jag leva med det, men om vi fattar det beslutet måste vi ta konsekvenserna och det kan innebära att vi måste klara oss med mindre ström”. Den 30 januari drabbades den brittiska kärnkraftsindustrin av ett bakslag när motsvarande instans till Länsstyrelsen i Cumbria sade nej till planer på att leta efter lämplig plats för en underjordisk anläggning för radioaktivt avfall, ett projekt värt 12 miljarder pund. ”Jag är inte säker på att Länsstyrelsen i Cumbria inser att deras beslut kommer att leda till att huvuddelen av Storbritanniens radioaktiva avfall, inklusive mer än 100 ton plutonium, nu kommer att lagras på marknivå i Sellafield i ytterligare 10 år (eller mer)”, säger han. ”Detta beslut kommer inte att hjälpa kärnkraften. Det innebär att inga nya kärnkraftverk kan byggas i Storbritannien eftersom man måste ha någonstans att göra av avfallet. Ändå är det bara kärnkraft, tillsammans med gas, som på lång sikt kan täcka det grundläggande behovet av ren (i fråga om koldioxid) energi. ”Människor blir ibland förvånade när jag berättar för dem att det finns radioaktiva malmer i bergarter, och att det är där de uppstår. Det är inte ovanligt att man hittar dem, så att återföra dem till marken för lagring långt ner i berggrunden är inte så konstigt som de kanske tror”. ”Nu förvaras allt avfall på marknivå i Sellafield, i lagringsförhållanden som konstruerades för 50 år sedan”. Den andra konflikten som är i antågande, och som håller demonstranter sysselsatta, är skiffergas och den kontroversiella tekniken som kallas fracking, vilken innebär att vatten, sand och kemikalier pumpas in i berggrunden under högt tryck för att extrahera gasen. ”Skiffer är så tätt packat och det är därför gasen fortfarande finns där efter 300 miljoner år”, säger han. ”I Bowland Basin i Lancashire har vi skifferlager som har en tjocklek på 800 meter. Det är fyra gånger så tjockt som de skifferlager man har i USA där skiffergas nästan har blivit den enda gas källan”. Demonstranter tror att fracking utgör ‘enorma risker för miljön’. Professor Styles, som var en av tre experter som på uppdrag av den brittiska regeringen 2011 genomförde en oberoende granskning efter att tekniken sades ha orsakat två skalv i Blackpool, säger att metoden är säker, om den kontrolleras noga. ”I Stoke-on-Trent inträffar regelbundet större jordbävningar orsakade av översvämningar i gamla gruvor”, säger han. ”Det innebär inte att märkbara jordbävningar inte är ett problem, men om fracking kontrolleras noggrant kommer det inte att leda till några märkbara jordbävningar”. Han sade att demonstranternas rädsla för vattenföroreningar också är ogrundad. ”Vår industri är mycket väl reglerad”, säger han. ”Om INEOS ChlorVinyls i Runcorn häller ut en burk Coca Cola i avloppet kommer de att överskrida sina gränsvärden”. ”Så stränga är reglerna i Storbritannien”. Han sade att en av kemikalierna som blandas med sand och vatten är ett rengöringsmedel liknande diskmedel. ”Den som tvättar sin bil spolar ned tvättmedlet i avloppet utan betänkligheter och lacknafta är mycket farligt, men folk häller ut det i avloppet”, säger han. ”Tror de att avloppen aldrig läcker?” Företag som borrar efter skiffergas får inte genomföra fracking mindre än 600 meter från ett vattendrag. ”Fracking sker faktiskt på 3 kilometers djup”, säger professor Styles. ”Vad är mest troligt att orsaka föroreningar?” Han tillägger: ”Om folk vill göra invändningar får dessa inte bygga på felaktiga och ovetenskapliga grunder”. Storbritannien tros sitta på stora reserver av skiffergas. Hur mycket av det som går att komma åt är fortfarande omdebatterat. ”Storbritannien är mer tätbefolkat än USA och det hjälper inte”, säger han. ”Jag kan säga om det är tekniskt genomförbart och exploatörerna får besluta om det är ekonomiskt möjligt, och om det inte är det, så kommer de inte att göra det. ”Det svåraste i nästan alla dessa viktiga frågor, som radioaktivt avfall, kolupptagning och nu senast skiffergas, är att övertyga människor att tillåta det, och det kan vara regeringar, lokala myndigheter och lokala intressegrupper”. Och det är det som är problemet. ”Förr i tiden fick man sin värme och ström från näromgivningen”, säger professor Styles. ”Man gick ut och grävde upp torv eller högg ned ett träd. Det nationella elnätet var en fantastisk uppfinning, men det distanserade människor från produktionskällorna. Människor vet inte längre om vad som faktiskt händer. ”Alla vill ha energi, men de vill inte ha kraftkällorna I närheten, med undantag för sprakande brasor”. Professor Styles säger att han var besviken på dem som utan större tvekan accepterade gas från länder som saknar ordentliga regelverk. ”Läckande rörledningar i Sibirien orsakar högre koldioxidutsläpp än att bränna gasen i Storbritannien”, säger han. ”Detta är något som människor måste tänka på om de menar att skiffergas kommer att läcka mer än konventionell gas. Vi kan lika gärna ta samma mängd koldioxid och pumpa den rakt ut i luften. ”Vi vill ha gasen men de får våra problem. Globala förändringar har inga gränser. Det kommer inte att förhindra klimatförändringarna här. ”Inte bara det, det är inte etiskt att tycka att det är okej för andra att ta smällen för de miljöproblem som uppstår på grund av våra energibehov”. Han säger att skiffergas är bättre för miljön än kol när det gäller mängden skadliga växthusgaser som produceras. ”Det är hälften så illa som kol”, säger han. Ett flertal företag har redan beviljats prospekterings- och exploateringsrättigheter av den brittiska regeringen att söka, borra efter och utvinna petroleum, konventionella gaser och det som felaktigt kallas okonventionella gaser, som kolbäddsmetan och skiffergas. ”Dessa företag är skyldiga att borra prospekteringshål som en del av dessa licenser”, säger han.

10 min read
climate-changing-banner.jpg

Klimatförändringar

Rent spontant förväntar man sig nog inte att en av världens främsta miljökämpar och världens tredje största kemiföretag skulle ha särskilt mycket gemensamt. Men klimatet har förändrats, som den tidigare rådgivaren till den brittiska regeringen, Jonathon Porritt, har upptäckt. Miljövännen Jonathon Porritt anser att privatägda företag som INEOS nu är bäst lämpade att förändra världen till det bättre. Han säger att de har viljan, kunskapen och en övertygande affärsplan för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringar och agera i andra viktiga hållbarhetsfrågor. ”Det verkliga ledarskapet för att skapa en hållbar värld kommer från privata företag”, säger han. ”Det kommer inte från regeringarna, som för närvarande är förlamade av sin egen medelmåttighet.” Han menar dock att regeringarna kan bidra genom att minska riskerna för flödet av investeringar så att kapitalmarknaderna tydligt kan förstå hur en hållbar värld egentligen skulle se ut. Detta kan åstadkommas genom konsekvent politik och incitament för att hjälpa till att utforma kapitalmarknaderna på lång sikt. ”En regering har inte bara mandat att göra saker”, säger han. ”Den ska också se till att dåliga saker inte inträffar”. ”INEOS har visat en villighet att utveckla sina intellektuella innovationer; ett flöde av lösningar på de hållbarhetsproblem som vi står inför i dag. INEOS är ett av de företag som kan anta dessa utmaningar och ta tillvara möjligheterna”. Jonathon pratade med INCH Magazine efter att han utarbetat en rapport till den brittiska regeringen om den industriella bioteknikens framtid. I rapporten belyser han INEOS banbrytande arbete i Vero Beach, Florida, där man har utvecklat världens första kommersiella anläggning som klarar av att omvandla många olika typer av avfall till avancerade biobränslen och förnybar energi. Hans rapport som publicerades den 22 januari riktar sig snarare till kemiindustrin, som uppmanas att tänka i andra banor, än till regeringsministrar. Jonathon håller dock med om att regeringarna fortfarande måste bidra. ”Jag rekommenderar inte förordningar, men de kan göra stor skillnad”, säger han, ”i synnerhet i viktiga frågor som klimatförändringar”. Jonathon säger att INEOS, precis som alla stora kemiföretag, fortfarande är ‘beroende av olja’, men att man gjort stora framsteg på många områden. Han hänvisade till INEOS engagemang i ”Det Naturliga Steget”, ett initiativ som först lanserades i Sverige och som syftar till att skapa ett strikt vetenskapligt ramverk för de förändringar som måste göras i vår ekonomi. Man kontaktade INEOS och Norsk Hydro, två av världens största tillverkare av PVC-plast. ”Deras medverkan var mycket viktig”, säger Jonathon. Vid det senaste europeiska toppmötet för plastindustrin i Tyskland berömde Jonathon INEOS, och plastindustrin i stort, för att de hjälper till att skapa en mer hållbar framtid. ”Dessa insatser visar att den bilden av plastindustrin som många i EU fortfarande har, att branschen är en miljöbov av stora mått, inte stämmer”, sade han i sitt tal till PolyTalk-toppmötet i Wiesbaden. Han sade att de otroliga mängder nya idéer från alla industrier som förlitade sig på plast – bilar, elektronik, hälsa, jordbruk, förpackning, energi, belysning och konstruktion – också gav honom hopp om en bättre och ljusare framtid. Hans kommentarer mottogs mycket positivt av Dr Jason Leadbitter, Sustainability and Compliance Manager vid INEOS ChlorVinyls. ”PVC är en av de plaster som ofta pekas ut, och inte alltid i positive ordalag, så det var mycket uppmuntrande och glädjande att få beröm på detta sätt”, säger han efter toppmötet. I sitt tal förklarade Jonathon att de svårigheter plastindustrin står inför skulle övertyga utomstående. Han menar att man har ett allvarligt trovärdighetsproblem på grund av hur branschen ofta hade agerat tidigare. Men han förstår också företagens frustration över att många miljöaktivister är besatta av det förflutna, istället för att blicka mot framtiden. Han säger dock att plastindustrin behöver de ideella organisationerna eftersom de har vunnit samhällets förtroende, vilket gör att de kan agera mellanhand I komplicerade och kontroversiella debatter. ”Om vi inte arbetar mer effektivt tillsammans kommer utsikterna för branschen att bli mycket sämre än de skulle kunna vara”, framförde han på toppmötet. Jonathon är dock inte helt okritisk till de ideella organisationernas roll. Han säger att han ofta kände sig djupt frustrerad över det sätt ideella organisationer ibland missbrukar sitt förtroende, särskilt i Storbritannien där han beskyllde vissa ideella organisationer för att locka fram folks NIMBY-tendenser (”Not in my backyard”), särskilt vad gäller ny teknik för avfallshantering. ”Om de använde en bråkdel av denna energi för att rikta uppmärksamheten mot en mycket mer integrerad, sofistikerad strategi för hantering av avfall i vårt samhälle, skulle vi vara i en helt annan situation”, säger han. Som ordförande för Det Naturliga Steget i Storbritannien har han upplevt vissa av dessa svårigheter när han arbetade med INEOS och Norsk Hydro kring ett initiativ för att definiera exakt hur en ‘verkligt hållbar PVC-industri’ egentligen skulle se ut. ”Vissa ideella organisationer ansåg att det var olämpligt att ens diskutera det”, sade han vid PolyTalk-toppmötet. ”De ansåg att det var omöjligt att formulera en verkligt hållbar vision för framtiden för PVC. De såg det som en ”självmotsägelse” och lämnade diskussionerna efter ett tag”. Trots detta ledde Det Naturliga Stegets initiativ så småningom till utvecklingen av Vinyl 2010, ett frivilligt 10-årigt åtagande att undersöka vad plastindustrin kan göra med PVC-tillverkningen, inte bara i Storbritannien utan i hela Europa. ”Det som var bra med Vinyl 2010 var att det var frivilligt, men ändå kraftfullt”, säger Jonathon. ”Ett stort antal initiativ är tämligen tandlösa så det är lätt för företagen att åta sig att följa dem och sedan inte göra någonting eftersom det inte får några konsekvenser”. Sedan dess har plastindustrin gått ännu längre och undertecknat VinylPlus, som har ännu mer ambitiösa mål för en hållbar utveckling. I intervjun med INCH säger Jonathon att den dåliga stämningen och antagonismen mellan branschen och de ideella organisationerna delvis var ett historiskt problem. ”Tidigare var det vanligt att företagen och de ideella organisationerna alltid var oeniga och konflikterna avlöste varandra”, säger han. ”I dag samarbetar de flesta ideella organisationerna gärna med företagen om de känner att företagen förstår vad man försöker att uppnå”. Han berättar för INCH Magazine att så sent som för 10 år sedan kämpade företagen med att förstå begreppet hållbarhet. Under 1990-talet var ”grönmålning” vanligt; manga marknadsledande företag gjorde falska påståenden om sin miljövänlighet för att behaga sina kunder. ”Det fanns vissa företag som pratade vitt och brett om hållbarhet men det förverkligades aldrig”, säger han. ”Detta var en allvarlig fråga eftersom det ledde till massiv skepsis och folk trodde att de blev lurade i gröna frågor”. Detta har förändrats och det finns tre goda skäl till att företag nu satsar på hållbarhet och inser att det är förenligt med klokt affärstänkande att se till att deras företag har resurser att konkurrera mer hållbart på de globala marknaderna. Han säger att de tre viktigaste drivkrafterna för ett mer hållbart välstånd var statlig reglering, konsumenternas förväntningar och innovationer i branschen. Han säger vidare att han är mycket imponerad av hur manga företag som nu börjat ta ansvar för de svåra utmaningar som väntar. ”Politiker jobbar för att vinna röster på kort sikt, medan företagen jobbar långsiktigt”, säger han. Han beklagar även att konsumenter, även om de talar mycket om hållbarhet, inte alltid följer sina samveten när de gör sina inköp. ”Det kan vara mycket frustrerande, men företag som satser mer på hållbarhet kan ändå hoppas att deras kunder till slut kommer att belöna dem. Hållbara produkter får dock inte vara dyrare eftersom det inte kommer att fungera”.

12 min read
debate-banner.jpg

Debatt: Är klimatförändringar en förestående katastrof eller en teknisk utmaning som kan övervinnas?

Forskarna varnar för att den snabbt smältande polarisen är en oroväckande trend - och det tydligaste tecknet på att samhället måste agera för att ta itu med klimatförändringarna. Men är klimatförändringar en förestående katastrof eller en teknisk utmaning som kan övervinnas? Vad säger några av världens ledande experter?   Ja: Klimatförändringar angår alla. När det gäller den globala uppvärmningen måste vi vidta åtgärder, men de flesta av de åtgärder som föreslås kommer inte att lösa problemet; vi måste få ordning på energipolitiken. Lösningen måste bygga på vetenskap och teknik. Det finns två saker som är mycket viktiga. För det första finns det enormt mycket som kan göras för att effektivisera och reducera energianvändningen, t.ex. bättre bilar och bättre isolering i bostäderna. För det andra, och detta är lika viktigt, måste vi erkänna att naturgas släpper ut en tredjedel så mycket koldioxid som kol.Richard Muller, forskningsledare vid Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien Även om klimatförändringarna utgör betydande globala utmaningar medför de också starka incitament för forskning och utveckling och kreativ problemlösning för att hjälpa städer och samhällen att föregripa och anpassa sig till effekterna. Länder som är mer framgångsrika i dessa strävanden kommer att vara bättre rustade för att ta itu med sina egna nationella utmaningar, tillhandahålla grön teknik och lösningar till andra länder, och utvecklas i en föränderlig värld. Singapore investerar aktivt på detta område och har positionerat sig som ett försökslaboratorium för nya tekniker och affärsmodeller som kan tillhandahålla gröna lösningar till världen. Det nationella sekretariatet för klimatförändringar, Singapore Det som sker är en katastrof. Vi har redan krossat ett av de största fysiska inslagen på planeten (Arktis, som har smält med skrämmande hastighet) och illa skadat ett annat (oceanerna, som innehåller 30 % mer syra än för 40 år sedan). De tekniska utmaningarna med förnyelsebar energi bleknar i jämförelse med de politiska problemen det innebär att försöka samarbeta med industrin för fossila bränslen, som hittills har satt sig emot varje försök till förändring.Bill McKibben, amerikansk miljöaktivist Vissa förändringar i vårt klimat är oundvikliga på grund av historiska utsläpp i atmosfären, men lyckligtvis finns det många tekniska lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa lösningar har ett pris, men det bleknar i jämförelse med vad det skulle kosta att inte agera. Finansiering av dessa tekniker är dock fortfarande en utmaning. Nya finansieringskällor, som t.ex. handel med utsläppsrättigheter, krävs för att mobilisera nödvändiga investeringar och finansiella flöden för att hantera klimatförändringarna.Carbon Neutral Company, London   Ingen: Baserat på de bevis som finns tillgängliga är det för tidigt att betrakta geo-engineering som ett hållbart alternativ för att komma till rätta med klimatförändringarna. Prioriteringen är, och måste vara, att ta itu med grundorsakerna genom att minska utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter och anpassa oss till de effekter som är oundvikliga. Begränsning av klimatförändringarna genom att minska utsläppen och skydda naturliga kolsänkor är fortfarande det säkraste sättet att öka våra chanser att undvika farliga klimatförändringar i framtiden. Vissa, däribland en del forskare, menar att geo-engineering kan ha en roll att spela när det gäller att komplettera våra ansträngningar för att minska klimatförändringarna. Kunskaperna om kostnader, genomförbarhet samt miljömässig och samhällelig påverkan för de flesta av dessa tekniker är i nuläget emellertid begränsade.Energi- och klimatförändringsdepartementet (brittiska regeringen) Alarmrapporter om klimatförändringar är ofta kontraproduktiva och möts med skepsis snarare än vilja att agera. Effekterna av klimatförändringarna kommer att få betydande konsekvenser för miljön (vattentillgång, ekosystem) och socioekonomiska sektorer (jordbruk, hälsa, energi). De regionala skillnaderna och konsekvenserna för de fattigare segmenten i våra samhällen kommer också att bli omfattande. Tekniska och ekonomiska insatser krävs således för att underlätta genomförandet av de strategier som vi har antagit för att minska de negativa effekterna av ett varmare klimat.Professor Martin Beniston, Direktör, Institutet för miljövetenskap, Universitetet i Geneve, Schweiz Vi vet inte vilka negativa och positiva effekter klimatförändringen kommer att ha runt om i världen under de närmaste 100 åren. Många klimatforskare har överdrivit de potentiella riskerna med den globala uppvärmningen. Genom att förstora de risker som ett varmare klimat skulle kunna medföra, bortser många från de eventuella ekonomiska och hälsorelaterade fördelar som måttlig uppvärmning kan leda till. Det finns ingen anledning att tro att utvecklade samhällen inte kommer att kunna hantera eventuella framtida klimatförändringar. Tidigare samhällen var extremt sårbara för klimatförändringar, men högteknologiska kulturer är mycket bättre rustade att hantera troliga temperaturförändringar tack vare den tekniska utvecklingen som gör det möjligt att lindra de samhälleliga effekterna.Dr Benny Peiser, ordförande, Global Warming Policy Foundation, London Korta politiska cykler motverkar långsiktighet, i synnerhet i de fall där de inledande kostnaderna kan vara höga, men att ta itu med klimatförändringar kan hjälpa till att påskynda ekonomiska och energipolitiska förändringar, leda till tekniska revolutioner och sporra skapandet av nya produktionsmodeller. Det kan även leda till skapandet av nya varor, tjänster, arbetstillfällen och exportmöjligheter. Detta kräver dock engagerade medborgare och djärva och framsynta ledare.Helen Clark, ordförande för FN’s utvecklingsgrupp

7 min read
tricoya-banner.jpg

Tricoya utnyttjar INEOS expertis

Handel med tropiska lövträd, t.ex. mahogny och teak, har länge ansetts vara en viktig orsak till förstörelsen av regnskogen. En del av denna efterfrågan kan snart ändras tack vare INEOS samarbete med ett litet, innovativt brittiskt/holländskt företag. INEOS har bildat ett partnerskap med ett brittiskt/holländskt företag vars innovativa teknik skulle kunna eliminera behovet av lövträ från världens regnskogar. Företaget har slutit ett avtal med Accsys Technologies Plc, ett litet företag noterat på AIM, som har utvecklat en banbrytande teknik för att omvandla mjukt trä, som tas från snabbväxande skogar, till elastiskt och tåligt trä som har minst lika goda egenskaper som de tropiska träslagen. ”Jag tror att hela världen inser att dessa skogar inte kan fortsätta att avverkas och vår unika teknik kommer att bidra till att minska behovet av tropiska träslag från regnskogarna,” säger Paul Nicholas Clegg, VD på Accsys. ”Vi vill ha licensierade operatörer över hela världen som använder vår teknik. Det kan ta ett tag. Det må vara ambitiöst, men vi tror att det är fullt möjligt” INEOS roll i det nya bolaget, Tricoya Technologies Ltd, är att använda sin stora erfarenhet, utmärkta globala kontakter och expertkunskaper inom licensieringsteknik för att sälja Tricoyas acetylering teknik. ”Vi skulle ha nått vårt mål även utan INEOS, men det skulle ha tagit längre tid”, säger Paul. Många människor har bra idéer men det som räknas är att framgångsrikt genomföra idén. ”Att INEOS är delaktigt kommer att göra stor skillnad och ökar sannolikheten för att vi kan genomföra vår idé framgångsrikt. Det kommer att påskynda Tricoyas expansion och INEOS har också kontakter på marknader som Kina, Indien och Ryssland, som vi inte har.” Förhandlingarna mellan de två företagen om att utveckla den marknad som är värd ca 60 miljarder euro per år började för 18 månader sedan. INEOS är mycket intresserade av vad Tricoya kan erbjuda världen och hur den patenterade tekniken skulle kunna revolutionera marknaden för träpaneler. Accsys behövde en samarbetspartner med ett gott globalt rykte. ”Det kan vara en väldigt långdragen process att övertyga marknaden om att din produkt är bättre än andra och att din teknik är banbrytande”, säger Pierre Lasson, administrativ chef på Tricoya. ”INEOS kommer att kunna påskynda denna process genom att bidra med sin expertis för att stödja den här innovativa tekniken.” Det INEOS i praktiken tillför är ’tredjepartsgodkännande’, något som inte går att köpa för pengar. ”Folk är mer benägna att tro på dem som har köpt en produkt eller använder den, snarare än företaget som säljer produkten”, säger Paul. De två bolagen kommer att samarbete för att utveckla tillverkningen och försäljningen av Tricoyas modifierade träprodukter. Det speciella med Tricoyas teknik är att den öppnar upp nya horisonter för produkter, t.ex. MDF, som revolutionerade branschen under åttiotalet. Även om MDF hyllades som det ultimata inom flexibilitet och pålitlighet när det första kommersialiserades 1980 har det en svaghet: MDF absorberar vatten som en svamp, vilket gör att det inte går att använda utomhus eller i fuktiga och ”fientliga” miljöer. ”Om du lägger en MDF-skiva i vatten förvandlas den till sörja”, säger Paul. Tricoya har alla MDF’s fördelar, men drar inte åt sig vatten, vilket betyder att det inte blir skevt, sväller eller ruttnar. Processen förbättrar träets hållbarhet och stabilitet och förvandlar det från en mjuk träpanel till en panel med beständighetsklass 1 med 50 års garanti för extern användning ovan jord. ”Det unika med Tricoya är att det tål vatten, vilket innebär att det kan användas där mjuka träslag aldrig har kunnat användas tidigare. Detta öppnar upp produkten för nya marknader där produkter som t.ex. PVC och aluminium traditionellt har använts”, säger Paul. Detta kommer sannolikt att glädja och gagna byggindustrin, som ofta beröms för att använda hållbara material, och träpaneltillverkare, som har små marginaler eftersom deras produkter är så billiga. ”Vi kan vi hjälpa dem att skapa produkter med högre värde, vilket kommer att ge dem bättre avkastning”, säger Paul. Den andra stora fördelen med Tricoya är att det förbrukar koldioxid. När trädet falls fångas koldioxiden och eftersom materialet inte ruttnar frigörs inte koldioxiden.  ”När vår produkt till slut har tjänat ut kan den brännas för att ge energi”, säger Paul. Utsläpp av koldioxid i atmosfären skapar för närvarande stora problem i Kanada. Stora delar av landets skogar har drabbats av utbrott av contortabastborre, som lett till att miljontals träd har dött. Forskare tror att utbrottet av contortabastborrar år 2020 kommer att ha lett till utsläpp av 270 megaton koldioxid. Den 5 mars utsågs Tricoya till årets produkt av Sustain Magazine. video ”Utmärkelsen är så klart en stor ära, men ära blir man inte mätt av”, säger Paul. ”Det är dock ett erkännande för våra processer och produkter, eftersom utmärkelsen innebär att någon annan håller med om vad vi säger”. Det är dock samriskföretaget med INEOS som glädjer Accsys mest. ”Tricoya är vår produkt, men det vi gillar med INEOS är att det har alla attribut som ett storföretag har, men ovanligt nog är det privatägt”, säger Paul. ”Man agerar snabbt och har ett verkligt intresse av att främja hållbara idéer, och det är en ovanlig blandning”. Paul menar att tillit och förtroende också har spelat en viktig roll i Accsys beslut att ‘dela bytet’ med INEOS. Peter Williams, VD på INEOS Technologies, säger att han såg fram emot samriskföretagets kommersialisering av den nya processen runt om i världen. ”Tricoya erbjuder byggsektorn kostnadseffektiva nya alternativ för hållbara träbaserade material med hög prestanda”, säger han. ”Våra kompetenser kompletterar varandra och tillsammans kommer vi att uppnå viktiga synergier för det nya företaget”.

7 min read
refinancing-deal-banner.jpg

INEOS drar nytta av smart återfinansieringsavtal

INEOS har än en gång visat sin förmåga att agera snabbt för att utnyttja möjligheter. Företagets senaste beslut att dra nytta av fördelaktiga lånemarknader gör att man sparar 140 miljoner dollar per år i räntebetalningar. Finanschefen John Reece säger att det vältajmade avtalet innebär betydligt lägre räntekostnader, vilket gör att företaget kan lägga mer pengar på att utveckla verksamheten. I ett meddelande till hela personalen beskrev ordförande Jim Ratcliffe det senaste återfinansieringsavtalet som ”en mycket bra affär”. ”Finansmarknaderna har utvecklats positivt i år”, säger han. INEOS betalar nu 4 % ränta i stället för 6,5 % på sitt lån på 3 miljarder dollar. ”Det är den största räntesänkningen av alla bland företag som ingått återfinansieringsavtal i år”, säger Jim. Dessutom lånade INEOS upp 2,4 miljarder dollar, en blandning av lån och obligationer, och betalade av 2,4 miljarder dollar i äldre, dyrare skulder. Kreditanalytiker tror att INEOS utnyttjar lånemarknaderna för att hålla kostnaderna så låga som möjligt, så att man kan klara eventuella konjunkturnedgångar. Oavsett vad som händer var det ett klokt drag av INEOS, som förra året gick till historien i finansvärlden genom att få det största ”covenant-lite”-lånet någonsin för ett europeiskt företag och det största i världen sedan den finansiella krisens början 2008. Detta beskrevs av finansanalytiker i april 2012 som en ”enorm bedrift”. ”Man måste verkligen dra fördel av kreditmarknaderna när man har möjlighet eftersom de är mycket konjunkturbetingade”, berättade John för INCH Magazine förra året. Malcolm Stewart på Ondra Partners, en rådgivarfirma som INEOS haft ett långvarigt samarbete med, säger att tidpunkten var perfekt vald. Standard & Poor höjde sitt kreditbetyg för företaget till B+ från B med kommentaren att den ”starka återhämtningen” i Nordamerika under 2012 ”till stor del uppvägde” de problematiska resultaten i Europa.

2 min read
ineos-marathon-banner.jpg

INEOS marathon samlade in 100 000 Euro

I april samlade INEOS in 100 000 euro till en brittisk välgörenhetsorganisation för barn tack vare ren fysisk och psykisk beslutsamhet. De 43 löparna som representerade INEOS var bland de 34 631 som startade i årets upplaga av London Marathon, numer betraktat som ett av de mest välkända idrottsevenemangen i världen. Än mer imponerande är att alla från INEOS tog sig i mål och samtidigt lyckades samla in 100 000 euro till National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) och få företaget omnämnt i rikstäckande TV. Chris Woods, från O & P Europe, gick i mål på tre timmar, 14 minuter och 41 sekunder. För många från INEOS var detta deras första maraton. Men för andra, däribland Chris, var det 42,2 km långa loppet bara en uppvärmning. Fem veckor senare deltog Chris, Jim Ratcliffe, Leen Heemskerk, Oliver Hayward-Young och Alessia Maresca i det ultimata uthållighetsloppet: det 90 km långa Comrades Marathon i Durban, Sydafrika.  

1 min read
pvc-producer-banner.jpg

INEOS gör gemensam sak med Solvay för att skapa en världsledande tillverkare av PVC 

INEOS skrev den 7 maj under en avsiktsförklaring om att slå samman de bägge bolagens klorvinylverksamheter i ett föreslaget samriskföretag där de båda företagen äger hälften var. Det gemensamma företaget kommer att bli en av de tre största polyvinylkloridproducenterna (PVC) i världen. Företaget bygger på de två moderbolagens tillgångar och styrkor för att bli konkurrenskraftigare. ”Detta avtal kommer att leda till skapandet av en verkligt konkurrenskraftig och hållbar verksamhet som kommer att ge betydande fördelar till kunderna, t.ex. pålitlig tillgång till PVC”, säger Jim Ratcliffe. ”Det nya samägda företaget kommer att vara ett av de största i världen och kommer att vara bättre rustat för att tillgodose föränderliga europeiska marknader och bemöta ökande konkurrens från globala leverantörer”. Avtalet innehåller en mekanism som innebär att INEOS kommer att förvärva Solvays andel i samriskföretaget (50 %) fyra till sex år efter bildandet och att INEOS därefter kommer att vara ensam ägare av företaget.

1 min read
nitriles-jv-banner.jpg

INEOS Nitriles och Tianjin Bohai Chemical Industry Group Corporation grundar ett samriskföretag

Den 22 maj undertecknade INEOS Nitriles och Tianjin Bohai Chemical Industry Group Corporation ett icke-bindande avtal. Avtalet fastställer företagens avsikt att bilda ett samriskföretag där de båda företagen äger hälften var för att bygga och driva en akrylnitrilanläggning med en kapacitet på 260 000 ton i Tianjin, Kina. Anläggningen förväntas vara färdig i slutet av 2016 och kommer att utrustas med INEOS mest moderna process- och katalysatorteknik. Rob Nevin, VD på INEOS Nitriles: ”Detta är en viktig investering för vår verksamhet i Asien för att stödja våra kunders växande behov i hela regionen. Vi är mycket glada över att detta samriskprojekt med Tianjin Bohai Chemical gör att vi kan bygga denna nya anläggning. Vårt partnerskap kommer att vara mycket värdefullt för båda företagen och för våra kunder. Vår egenutvecklade akrylnitrilteknik tillsammans med Tianjin Bohai Chemicals expertis och gynnade råvaror kommer att utgöra en mycket slagkraftig kombination”. Detta är det andra samriskföretagsprojektet i Kina som INEOS har offentliggjort i år. I mars undertecknade INEOS Phenol ett inledande avtal om ett samriskföretag med Sinopec YPC. Både dessa samriskföretag sammanför vår världsledande teknik med en stark kinesisk samarbetspartner. Dessa samarbeten kommer att leda till en total investering från alla parter på mer än 1 miljard dollar.

1 min read
barex-banner.jpg

INEOS Barex AG köper Mitsui Chemicals Incs Polyakrylnitrilverksamhet

INEOS Barex AG har tecknat ett bindande avtal om att förvärva Mitsui Chemicals Incs polyakrylnitrilverksamhet (PAN). Avtalet kombinerar de två företagens kompletterande kapaciteter och säkrar den långsiktiga tillgången till PAN-harts och Zexlon™-film till kunder i hela Asien. VD:n David Schmidt: ”Överföringen av denna verksamhet till INEOS Barex AG passar perfekt för vår strategi. Avtalet är goda nyheter för alla inblandade parter. Framför allt kommer det att innebära betydande fördelar för kunderna i form av tillförlitlig och kontinuerlig tillgång till Barex®, PANharts och Zexlon™-film”. INEOS Barex AG fortsätter att investera i sin Barex®-verksamhet för att förbättra produktkvaliteten och öka kapaciteten för att möta det växande behovet av nya marknader för förpackningar till mediciner, kosmetika, egenvårdsprodukter och farmaceutiska produkter. Barex® är en speciell akrylnitril-metylakrylatsampolymer som är godkänd både i den amerikanska farmakopén och av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, för medicinska och farmaceutiska förpackningar. Den kemiska sammansättningen av Barex® gör att det lätt kan omvandlas till film, ark och flaskor för standardutrustning genom extruderings-, insprutnings- och kalandreringstekniker.

1 min read
seal-sands-banner.jpg

Guld till INEOS i Seal Sand

Lärlingar som ibland lämnats på egen hand med arbetsuppgifter de inte hade kompetens för får nu förstklassig utbildning. Tack vare INEOS. INEOS Nitriles upptäckte att utbildningen var oorganiserad när man förvärvade anläggningen i Seal Sands i Storbritannien 2008. Man fann att utbildningen av nyanställda och lärlingar var oorganiserad och osammanhängande och att tillgången till fortbildning för redan anställda produktionstekniker var begränsad. All utbildning utfördes också av personal utöver deras huvudsakliga arbetsuppgifter. INEOS visste att man, för att anläggningen skulle fungera så bra som möjligt, först måste få ut det bästa av personalen och det innebar att skapa ett team av utbildare som inte hade några andra arbetsuppgifter än att utveckla kompetensen hos arbetsstyrkan vid anläggningen. Företaget sammanförde fyra erfarna processkoordinatorer med ingående kunskaper i sina respektive ansvarsområden vid anläggningen. De fokuserade inledningsvis på utvärdering, fortbildning och omcertifiering av alla anställda produktionstekniker för att se till att alla hade grundläggande förståelse och kompetens. Det var tidskrävande men det gav de fyra instruktörerna en tydlig bild av det framtida behovet av utbildning. I personaldatabasen upptäckte de också att 70 % av produktionsteknikerna vid anläggningen skulle nå pensionsålder inom de närmaste 10 åren. Efter den inledande utvärderingen har de nu infört ett nytt fortbildningsprogram, som genomförs även under ordinarie skift, för att bibehålla kunskapsnivåer, överföra kunskap från INEOS Nitriles andra anläggningar och för att integrera eventuella process- eller anläggningsförändringar. De har också utvecklat 32 grundläggande utbildningsmoduler som alla nyanställda genomgår innan de går vidare till sina anläggningsspecifika utbildningar. För att se till att utbildningen hålls uppdaterad och relevant har ett kvalitetssystem inrättats med hjälp av specialister vid anläggningen. INEOS var så stolt över gruppens prestationer och planer att man gav National Skills Academy i uppdrag att utvärdera utbildningen vid anläggningen i Middlesbrough. Resultatet blev att INEOS Nitriles utbildningsprogram vid anläggningen nu har tilldelats Cogent Gold Standard, som anger riktlinjer för utbildningar i världsklass. ”Vi är naturligtvis mycket glada över att vårt engagemang och hårda arbete har uppmärksammats”, säger Dave Hart, utbildnings- och utvecklingschef vid Seal Sands. ”Att vi nu kan använda Gold Standards logotyp på vårt brevpapper och att INEOS logotyp är med i Cogent/NSAPI:s hederslista är bevis för det stora engagemang för kompetensutveckling vid arbetsplatserna som INEOS har visat sedan man tog över anläggningen i Seal Sands”. Det hårda arbetet fortsätter. Dave säger att de nu vill gå vidare till nästa steg. ”Vi planerar att få vår interna utbildning godkänd som en certifierad utbildning av ett externt utfärdande organ”, sade han.

2 min read
best-graduates-banner.jpg

Att anstränga sig lite extra för att locka till sig de bästa nyutexaminerade studenterna

Företagen vet att de måste göra det lilla extra i dagens hårda konkurrens om de vill locka till sig de allra bästa studenterna. Vid INEOS anläggningar i Belgien gör man verkligen något utöver det vanliga. Varje år stiger några av INEOS ingenjörer och HR-anställda tillsammans med en grupp andra företag ombord på ett specialtåg som stannar i alla större universitetsstäder i norra Belgien. Vid varje station uppmuntras sistaårsstudenter vid de tekniska högskolorna att gå ombord på tåget för att möta och prata med potentiella arbetsgivare. Det s.k. jobbtåget organiseras av ie-net, ett nätverk av före detta studenter från alla de stora tekniska fakulteterna i Belgien. Nätverket organiserar lunch för alla företagsrepresentanter och studenterna, så det finns gott om tid att nätverka. Tåget har nu rullat i tre år. Det har varit lönsamt för INEOS att åka med, i synnerhet för att öka elevernas medvetenhet om INEOS som en viktig arbetsgivare i den belgiska kemiindustrin. ”Under de senaste två åren har mer än 300 duktiga nyutexaminerade ingenjörer påbörjat sin karriär på INEOS tack vare detta tåg”, säger Katrien Poppe, personalchef och kommunikatör.

1 min read
ineos-jv-banner.jpg

INEOS jv bygger kinas största fenolanläggning

INEOS har inlett ett gemensamt projekt med ett ledande kinesiskt petrokemiskt företag för att bygga och driva Kinas största fenolproduktionsanläggning. När anläggningen är redo att tas i drift kommer den att kunna producera minst 400 000 ton fenol varje år för att bistå den snabbt växande kinesiska marknaden med denna värdefulla råvara. Avtalet med Sinopec Yangzi petrokemiska företag slöts tidigare i år. Harry Deans, VD på INEOS Phenol, berättar att det var den största investering som INEOS någonsin gjort i Kina. ”Detta partnerskap är fördelaktigt för båda företagen och utgör en viktig utveckling för INEOS Phenol och INEOS i Kina”, säger han. ”Kombinationen av en stark lokal partner som Sinopec YPC och vår fenolteknik och tillgång till marknaden kommer att medföra betydande värde för vår verksamhet och våra kunder”. Anläggningen, som beräknas vara driftklar i slutet av 2015, kommer också att kunna producera 250 000 ton aceton, ett annat värdefullt råmaterial som används i vardagsprodukter – och 550 000 ton kumen varje år. Dr Ma Qiulin, VD på Sinopec YPC, beskriver samriskföretaget som ett viktigt partnerskap. ”Vår etablerade närvaro, konkurrensfördelar och kumenteknik kombinerat med INEOS ledande fenolteknik, ger oss en stark ställning för att tillgodose den ökande efterfrågan på petrokemiska produkter i senare led i regionen”, säger han. INEOS är redan världens största tillverkare av fenol och aceton och har anläggningar i Tyskland, Belgien och USA. Detta kommer att göra INEOS till den enda tillverkaren i världen som har fenol- och acetonanläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Projektet fick grönt ljus när det kinesiska miljöskyddsdepartementet godkände INEOS och Sinopecs miljökonsekvensbeskrivning. Godkännandet, som gavs efter en ingående analys, betraktades som ett viktigt steg i processen att bilda samriskföretaget. Anläggningen kommer att byggas i Nanjing Chemical Industrial Park i Jiangsu-provinsen – i hjärtat av Kinas största marknad för fenol och aceton. Eftersom Kina är världens snabbast växande marknad för fenol och aceton är det troligt att den nya anläggningen i Nanjing kommer att kunna frigöra kapacitet vid INEOS europeiska och amerikanska anläggningar så att de också kan möta tillväxten i dessa regioner. Sinopec, som är Kinas ledande tillverkare av fenol och aceton, har för närvarande tre produktionsanläggningar, i Shanghai, Beijing och Tianjin.

2 min read
pvc-flooring-banner.jpg

Tarkett bygger solid grund för PVC-golv och Riflex spänner sina förnybara muskler

Framtiden för PVC-golv i Sverige har aldrig varit bättre tack vare INEOS största kund i Skandinavien. Tarkett säljer nu PVC-golv som inte innehåller några ftalater, en typ av mjukgörare som länge har varit föremål för debatt. Företagets PVC-golv är dessutom det första PVC-golv som blivit rekommenderat av en ansedd branschorganisation i Sverige. I Byggvarubedömningens (BVB) databas listas Tarketts iQ Granit som en produkt man rekommenderar. BVB utvärderar alla byggnadsmaterial för att underlätta för byggsektorn att göra miljövänliga val. Hittills har BVB:s experter bedömt mer än 7 000 produkter och nya tillkommer hela tiden. BVB:s rekommendation av Tarketts PVC-golv är också goda nyheter för INEOS som är Tarketts leverantör av PVC. Dessutom har det svenska företaget Riflex Film AB, en annan av INEOS kunder, utvecklat en rad produkter med en ny typ av mjukgörare som är baserad på förnyelsebara resurser. VD:n Magnus Jörsmo berättar att investeringen var en del av det privatägda företagets strävan att bli Europas ledande producent av nischade PVC-filmsprodukter. INEOS förser Riflex med polymerer som framställs på INEOS ChlorVinyls i Stenungsund.

1 min read