Press Releases

INEOS Group acquires Borealis AS and secures ownership of Noretyl Cracker at Rafnes


  • INEOS

INEOS Group today announced it has reached agreement to acquire the Borealis AS petrochemical business in Norway for EUR 290 million, debt free. The deal includes 50% of the Noretyl ethylene cracker at Rafnes and associated downstream, integrated businesses at the nearby Bamble polyolefins site. 

The acquisition of Borealis AS follows the recent announcement made by INEOS Capital, to buy Norsk Hydro ASA’s polymers business (Kerling) and completes the total purchase of the Noretyl cracker, a 50:50 Joint Venture between Norsk Hydro and Borealis AS. The opportunity to purchase both shareholding interests in the Noretyl cracker presents INEOS with unique benefits by bringing the businesses at Rafnes under a single ownership.

The acquisition of Borealis AS provides a complementary fit with its existing Olefins and Polyolefins portfolios, technology and expertise. It also improves integration into key feedstocks allowing the company to optimise across its existing assets in Scotland (Grangemouth), Benelux (Antwerp, Lillo and Geel), Germany (Köln and Wilhelmshaven) and France (Lavéra) giving INEOS an extended geographic reach in European Markets.

“The addition of these facilities to our other recent investments in the region will enhance operational efficiencies and substantially improve our position in the olefins and polyolefins market, enabling us to better serve our customers and progress our strategy in Europe," said Jim Ratcliffe Chairman of INEOS. “This acquisition presents important opportunities for us to support existing assets in the North West European ethylene network. These are well placed assets, complemented by an experienced operations team and high safety, health and environmental standards. Bringing together these two deals is perfectly timed and provides a significant step forward in the development of INEOS.” 

Borealis AS is a wholly-owned subsidiary of Borealis and INEOS will be acquiring facilities in Rafnes and Bamble, Norway, and staff associated with these operations. The Noretyl ethylene cracker was commissioned in 1977 and expanded by 100,000 t/a in 2005, and currently has a capacity of 557,000 t/a in addition to a propylene capacity of 80,000 t/a. It supplies the nearby Bamble site assets, which include Polypropylene (PP), Low Density Polyethylene (LDPE) and High Density Polyethylene (HDPE) plants.

The sale of our Norwegian polyolefins business is another step to increase the overall competitiveness of our European operations," comments John Taylor, CEO of Borealis. "We wish all our Norwegian colleagues a successful future with INEOS as their new owners.”

The acquisition is being made by INEOS Group Limited and is conditional on receipt of bank consent (with additional financing already committed) and approval from the EU competition authorities. The transaction is expected to close in the third quarter 2007.


For further information contact: 

Richard Longden – INEOS
Phone: +44 1928 513064 
Email: richard.longden@ineosfluor.com
www.ineos.com

Marielle Korend Larsson - Communications Manager, Borealis 
Phone: +46 703-34 78 85
Email: media@borealisgroup.com

Note to editors:

INEOS is the world’s third largest chemicals company; a leading manufacturer of petrochemicals, specialty chemicals and oil products. Comprising 18 businesses, with a production network spanning 68 manufacturing facilities in 17 countries, the company produces more than 30 million tonnes of petrochemicals, 20 million tons per annum of crude oil refined products (fuels). INEOS employs 15,000 people and has annual sales of around $36bn.

Borealis is a leading provider of plastics with more than 40 years of experience in polyolefins. The company operates production facilities and service centres world wide employing over 4500 people generating sales of around €5bn. 


INEOS gruppen overtar Borealis AS og sikrer eierskap av Noretyl cracker ved Rafnes

INEOS Gruppen annonserte i dag at de har ingått avtale om å kjøpe Borealis AS sitt Petrokjemiske selskap i Norge for 290 millioner euro, gjeldsfri. Avtalen inkluderer 50% av Noretyl etylene crakeren ved Rafnes, og assosierte downstream, integrete selskaper ved Bamble Polyolefinanlegget.

Oppkjøpet av Borealis AS følger etter en nylig annonsering av Ineos Capital om å kjøpe Norsk Hydros Polymer selskap (Kerling), og gjør kjøpet av Noretyl crackeren komplett. Noretyl crackeren var en 50:50 Joint Venture mellom Norsk Hydro og Borealis AS. Muligheten til å kjøpe begge andelene i Noretyl crakeren presenterer INEOS med de unike fordelene av å bringe begge selskapene på Rafnes under ett eierskap.

Oppkjøpet av Borealis AS vil suppulere de exsiterende Olefins og Polyolefins portiføljene, teknologi og ekspertise. Det vil også forbedre integrasjon av hoved ”feedstocks” som tillater selskapet å optimisere deres eksisterende eiendeler i Skottland (Grangemouth), Benelux (Antwerp, Lillo og Geel), Tyskland (Køln og Willhelmshaven) og Frankrike (Lavera). Dette vill gi INEOS en utvidet geografisk rekkevidde i det europeiske markedet.

“Tillegget av disse fasilitetene til våre andre nylige investeringer i regionen vil forbedre effektiviteten av driften og vil vesentlig forbedre vår posisjon i Olefins og Polyolefins markedet, som gjør oss i stand til å gi våre kunder et bedre tilbud og gjøre framskritt med vår strategi i Europa”, sa Jim Ratcliffe styreformann i INEOS.

”Dette oppkjøpet presenterer viktige muligheter for oss till å støtte viktige eksisterende eiendeler i det nord vest europeiske etylen nettverket. Dette er velplasserte eiendeler, komplimentert med et erfarent driftsteam og høye sikkerhet, helse og miljø standarer. 

Disse to avtalene ble gjort i et perfekt tidsrom og tilfører et signifikant skritt fremover i utviklingen av INEOS”

Borealis AS er 100% eid datterselskap av Borealis og Ineos vil overta fasiliteter i Rafnes og Bamble, Norge, og ansatte ved disse fasilitene. Noretyl etylen crackeren ble satt i drift i 1977 og utvidet med 100 000 tonn per år i 2005, og har en nåværende kapasitet på 557 000 tonn per år, i tillegg til propylen kapasitet på 80 000 tonn per år. Den forsyner det nærligende Bamble anlegget, som inkluderer Polypropylen(PP), Low density Polyethylene (LDPE) og High density polyethylene(HDPE) fabrikker.

"Salget av vår norske polyolefinvirksomhet er et nytt skritt for å gjøre vår virksomhet i Europa mer konkurransedyktig", kommenterer konserndirektør John Taylor i Borealis. "Vi ønsker alle våre norske kollegaer en suksessrik fremtid med INEOS som sine nye eiere".

Oppkjøpet er gjort av Ineos Group Limited med betingelsen mottakelse av banklån (tilleggsfinansering alllerede ingått) og godkjennelse fra EUs konkurransetilsyn. Transakjonen forventes fullført i det tredje kvartal 2007.For ytterlige informasjon venligst kontakt: 

Richard Longden – INEOS - Tel: +44 1928 513064 richard.longden@ineosfluor.com
www.ineos.com

Marielle Korend Larsson - Communications Manager, Borealis - +46 703-34 78 85
media@borealisgroup.com

Note to editors:

INEOS er verdens tredje største Kjemikalier bedrift, en ledende fabrikant av petrokjemikalier, spesialitestsproduketer og oljeproduketer. INEOS består av 18 selskaper med et produksjonsnettverk av 68 fabrikker i 17 land. Selskapet produserer mer enn 30 millioner tonn av petrokjemikalier, 20 millioner tonn per år av råljeog raffineri produkter(drivstoff). Ineos har 15 000 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 36 billioner dollar.

Borealis er en ledende leverandør av plastikk med mer en 40 års erfaring i Polyolefins. Selskapet har produksjons fasiliteter og service sentrer over hele verden med 4500 ansatte og har en årlig omsetning på rund 5 billioner euro.

Share this Article: